1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstwRPO Łódzkiego

Termin konkursu

od 28.06.2021 do 31.08.2021

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Poddziałanie

1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Termin rozstrzygnięcia konkursu

-

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjny Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku oraz komplet załączników) należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym. Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania

Kto może składać wnioski?

Typy beneficjentów:

- przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu podlegający dofinansowaniu:

- inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (Link do pliku)

Ocena projektów dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Ocena projektu składa się z etapu oceny formalnej i oceny merytorycznej.

Aby wniosek mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi spełnić wszystkie kryteria formalne i merytoryczne dostępu oraz uzyskać wymagany procent maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania ze wszystkich kryteriów merytorycznych punktowych, który wynosi 50%.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

a) dla wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 35%.

Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:

- o 10 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,

- o 20 punktów procentowych

- w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro i małego przedsiębiorstwa;

b) dla wydatków na infrastrukturę badawczo-rozwojową intensywność udzielanej pomocy de minimis wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych na infrastrukturę badawczo-rozwojową.

c) dla kosztów prac badawczo-rozwojowych intensywność udzielanej pomocy de minimis wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych na prace badawczo-rozwojowe,

d) dla wydatków na przygotowanie projektu intensywność udzielonej pomocy de minimis wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych na przygotowanie projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 000 000,00 zł

Regulamin konkursu

Link do pliku

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do pliku

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zostały opisane w § 18 Regulaminu konkursu (link do Regulaminu)

Pytania i odpowiedzi

Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Promocji, Informacji i Komunikacji w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy telefonicznie pod numerem:

(42) 230 15 55/56 lub składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl, a także za pośrednictwem narzędzia czater dostępnego na stronie www.cop.lodzkie.pl.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi (link do ogłoszenia o naborze zamieszczonego na stronie COP)

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.