1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje

1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowychRPO Kujawsko-pomorskiego

Termin konkursu

zakończony 29.05.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Kujawsko-pomorskiego

Działanie

1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych

Termin rozstrzygnięcia konkursu

paździenik 2020r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo –Kancelaryjne, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu (PDF 665 KB).

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu (PDF 665 KB).

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

• mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014 lub

• duże przedsiębiorstwo (niespełniające kryteriów, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia KE nr 651/2014),

• konsorcja przedsiębiorstw i ośrodków badawczych [1].

W przypadku, gdy wnioskodawcą będzie duże przedsiębiorstwo ocenie podlegać będzie, czy zapewni ono dyfuzję wyników prowadzonych prac B+R do gospodarki oraz czy wnioskodawca opisał w jaki sposób tego dokona.

W przypadku projektów realizowanych w konsorcjum przedsiębiorstw i ośrodków badawczych, podmiotem wiodącym w ramach projektu może być jedynie przedsiębiorstwo.

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu.

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada oddział na terenie województwa kujawsko- pomorskiego, należy przez to rozumieć wyodrębniony organizacyjnie oddział z wpisem do KRS oraz właściwością miejscową organu podatkowego na terenie województwa kujawsko pomorskiego (samodzielnie prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe).

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej musi znajdować się na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.

W ramach projektu wsparcia nie uzyskają przedsiębiorstwa odpryskowe [2] – nie dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorstwo odpryskowe jest partnerem w ramach projektu.

[1] Zgodnie z definicją w Słowniczku SzOOP, przy czym nie może to być podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy.

[2] Spółki:

• spin off - spółka prawa handlowego, w której spółka celowa utworzona przez jednostkę naukową lub badawczą w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, posiada swoje udziały. Spółka typu Spin-off jest zależna od organizacji macierzystej (np. uczelni wyższej) oraz formalnie z nią związana (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo itp.).

• spin out - spółka prawa handlowego, w której pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny będący w stosunku pracy z jednostką naukową lub badawczą w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, posiada swoje udziały. Spółka jest związana z wyżej wymienioną jednostką naukową lub badawczą umową w zakresie wykorzystania wyników prac intelektualnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano  następujące typy projektów:

1. Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego [1] w przedsiębiorstwach,

2. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych [2] przez przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw i ośrodków badawczych.

Realizacja typu projektu nr 1 wyłącznie z typem projektu nr 2.

W przypadku konsorcjów przedsiębiorstw i ośrodków badawczych wsparcie stworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego nie może dotyczyć ośrodków badawczych (w tym m.in. przedsiębiorstw odpryskowych czy uczelni).

Prace badawczo-rozwojowe to: badania podstawowe, badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub ich dowolne połączenie.

Wsparcie na prowadzenie badań podstawowych jest wykluczone w przedmiotowym konkursie.

Badania przemysłowe [3] - oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;

Eksperymentalne  prace  rozwojowe [4] - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.

Badania zlecone (podwykonawstwa) mogą stanowić maksymalnie:

• do 30% wartości kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na prace b+r w przypadku realizacji łącznie typu projektu nr 1 i 2,

• do 70% wartości kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na prace b+r w przypadku realizacji wyłącznie typu projektu nr 2.

W ramach typu projektu nr 2 wyłączona jest możliwość realizacji prac badawczo rozwojowych na IX poziomie gotowości technologicznej (etap pierwszej produkcji).[5]

[1] Dopuszcza się wyłącznie przebudowę lub remont w rozumieniu art. 3 pkt. 7a)-8 prawa budowlanego zakup środków trwałych, aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury oraz wartości niematerialnych i prawnych, które służyć będą prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

[2] Należy pamiętać, że zgodnie z pkt. 19 ppkt. 9 opisu Poddziałania 1.2.1 w SzOOP warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzenia do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Komercjalizacja powinna nastąpić w okresie trwałości projektu.

[3] Zgodnie z art. 2 pkt 85) rozporządzenia KE nr 651/2014.

[4] Zgodnie z art. 2 pkt 86) rozporządzenia KE nr 651/2014. [5] Poziomy gotowości technologicznej  TRL (Technology Readiness Levels) zostały określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2014 r. nr 18, poz. 91 z późn. zm.)

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu (ZIP 97 KB).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu.

Minimalna wartość udzielonego wsparcia powinna przekraczać kwotę 2 000 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 9 104 506,32 zł [1]

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,3124 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2020 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2629 zł.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 665 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 376 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 2 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu (PDF 665 KB).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Linki

Link do ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.