ZMIANA TERMINU: 1.2 Rozwój przedsiębiorczościRPO Lubuskiego

Termin konkursu

zakończony 10.04.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Lubuskiego

Działanie

ZMIANA TERMINU: 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek: od 8:00 do 16:00 wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30 w Punktach Przyjęć wniosków,

tj.:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Departamencie Programów Regionalnych ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,65-043 Zielona Góra(Punkt Przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub w:

Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiegow Zielonej Górze z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskimul. Ignacego Mościckiego 666-400 Gorzów Wlkp.(sekretariat).

Sposób składania wniosków

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (szczegółowe zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej znajdują się w Regulaminie Konkursu).Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczonyna stronie www.rpo.lubuskie.pl.Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego SystemuInformatycznego (LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Kto może składać wnioski?

Uprawnione do aplikowania w konkursie są Instytucje Otoczenia Biznesu.Instytucja otoczenia biznesu (IOB) to, bez względu na formę prawną, podmiot prowadzącydziałalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lubprzeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumenciezałożycielskim; posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędnedo świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw.Dodatkowo IOB są zobowiązane, na dzień złożenia wniosku, przedłożyć dokumenty potwierdzające faktwykorzystywania w procesie świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw, dostępnych standardówświadczenia usług wypracowanych na poziomie co najmniej krajowym np. akredytacja Ośrodków Innowacjiprowadzona przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, certyfikat standardów ISO lubOświadczenie3, w którym zobowiążą się do uzyskania i przedłożenia do IZ RPO – L2020 takichdokumentów, maksymalnie do zakończenia okresu utrzymania wskaźników/ okresu realizacjiprojektu (w zależności, który z okresów jest dłuższy).Proces akredytacji ośrodków innowacji (OI) prowadzony jest przez ministra właściwego ds. rozwojuregionalnego. Warunki akredytacji oraz rejestr akredytowanych ośrodków innowacji jest dostępny podadresem http://www.gov.pl/web/rozwoj/osrodki-innowacji. Natomiast status ośrodka innowacji nadajeminister właściwy w sprawach gospodarki na wniosek spełniający kryteria formalne i merytoryczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.2 – Rozwój przedsiębiorczościokreślonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020 określonego w Szczegółowym OpisieOsi Priorytetowych RPO-L2020 i prowadzony jest dla III typu projektu Regionalny bon na innowacje –projekt grantowy.Przedmiotem konkursu jest wybór Beneficjenta/ów projektu grantowego, który będzie udzielał grantów,w formule bonów na innowacje, na realizację usługi służącej osiągnięciu celu tego projektu przezgrantobiorców (MŚP).Wsparcie na rzecz MŚP udzielane jest w formule projektu grantowego w rozumieniu art. 35 ustawywdrożeniowej. Beneficjent projektu grantowego jest odpowiedzialny za wybór projektów zgłoszonych przezMŚP do realizacji oraz wywiązanie się z obowiązków określonych w art. 362 ustawy wdrożeniowej.Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek o dofinansowanie.Regionalny

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalnei specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020uchwałą:

· nr 146/KM RPO-L2020/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. Komitetu Monitorującego RegionalnyProgram Operacyjny – Lubuskie 2020 w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych i merytorycznych– horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ III Regionalnybon na innowacje – projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

· nr 113/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 81/KM/ RPOL2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia7 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla OsiPriorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach InstrumentówFinansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegoi zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5 000 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonychna dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 10 000 000,00 PLNŚrodki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Regulamin konkursu

2020-03-17-----------------------------

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Covid-19 w Polsce informujemy, iż 17 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z 20 marca 2020 r. na 10 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 trwa od 28 lutego 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

 

Załączniki:

Zaktualizowane Ogłoszenie o konkursie  (PDF 149 KB)

Zaktualizowany Regulamin konkursu (PDF 448 KB)

 

------------------------------------------

Regulamin konkursu (PDF 453 KB)

Załączniki (ZIP 6 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 238 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 396 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Od wyniku oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje protest zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawywdrożeniowej.Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczeniainformacji o wyniku oceny.Protest jest jedynym środkiem odwoławczym na etapie przedsądowym.Protest rozpatrywany jest przez IZ RPO-L2020 w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych licząc oddnia jego złożenia. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony,jednak nie może on przekroczyć łącznie 45 dni kalendarzowych od dnia złożenia protestu.Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującymo negatywnym wyniku oceny.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawieinterpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów,kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego WojewództwaLubuskiego w Zielonej Górze: Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 53), tel. 68 45 65 153, 149, 139, 138, 132. Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnymul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.2, poziom „0”), tel. 68 45 65 521 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:· e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północywojewództwa),· telefoniczny:- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze tel. 68 45 65 535,- 499, - 488, - 480, - 454;- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie tel. 95 73 90 386, -380, - 378, - 377.· osobisty:- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górzeul. Bolesława Chrobrego 1-3-565-043 Zielona Góra(pokój nr 0.3, poziom „0”)lub- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowieul. Władysława Sikorskiego 10766-400 Gorzów Wlkp.(pokój nr 115, I piętro).

Linki

www.rpo.lubuskie.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.