1.2 Rozwój przedsiębiorczościRPO Lubuskiego

Termin konkursu

zakończony 19.03.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Lubuskiego

Działanie

1.2 Rozwój przedsiębiorczości

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji urzędowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy.
- poniedziałek: od 8:00 do 16:00
- wtorek - piątek: od 7:30 do 15:30

w Punktach Przyjęć odp, tj .:


Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra (Punkt Przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp.(sekretariat).

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

- pocztą w zaklejonej kopercie lub paczce,
- przesyłką kurierską,
- osobiście (pod warunkiem, że Urząd będzie otwarty dla interesantów, co jest uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej).

Datą wpływu o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do PunktówPrzyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub - w przypadku dostarczenia strony pocztą - data nadaniaw polskiej placówce pocztowej wyznaczonego w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 2020 r., Poz. 1041).

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie w ramach I typu projektu są:
- Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB),
- podmioty działające w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki - w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.85 z późn. zm.),
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia - w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.),ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920),ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668z późn. zm.).\

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie w ramach I typu projektu są wyłącznie ww. podmioty prowadzące inkubatory przedsiębiorczości lub zamierzające prowadzić inkubator przedsiębiorczości w ramach realizowanego projektu.

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie w ramach II typu projektu są wyłącznie podmioty spełniające definicję Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości określonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020 i prowadzony jest dla następujących typów projektów:

I typ projektu Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości
Wsparcie realizowane będzie m.in. poprzez:
- dofinansowanie wydatków umożliwiających przygotowanie do świadczenia prorozwojowych usług na rzecz MŚP (obowiązkowy element projektu),
- przygotowanie do świadczenia usług podstawowych na rzecz MŚP, w tym finansowania dostępu do zaplecza technicznego, szkoleń, kursów dla kadry inkubatora (nieobowiązkowy, dodatkowy element projektu),
- dofinansowanie infrastruktury inkubatorów (nieobowiązkowy, dodatkowy element projektu).

II typ projektu Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB
Wsparcie realizowane będzie m.in. poprzez:
- dofinansowanie wydatków umożliwiających przygotowanie do świadczenia prorozwojowych usług doradczych na rzecz MŚP, które jednocześnie będą służyły profesjonalizacji IOB (przygotowanieIOB do świadczenia nowej prorozwojowej usługi doradczej lub nowego zakresu świadczonej już usługi/pakietu prorozwojowych usług doradczych) (obowiązkowy element projektu),
- dofinansowanie infrastruktury IOB (nieobowiązkowy, dodatkowy element projektu),
- szkolenia, kursy dla kadry IOB (nieobowiązkowy, dodatkowy element projektu).

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne: merytoryczne (horyzontalnei specyficzne) i środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny –Lubuskie 2020 uchwałą:

• nr 176/KM RPO-L2020/2021 z dnia 21 stycznia. 2021 r. zmieniającą uchwałę nr 136/KM RPOL2020/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych -horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ I Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości, Osi Priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020 oraz

• nr 177/KM RPO-L2020/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniającą uchwałę nr 105/KM RPOL2020/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych –horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ II Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB, Osi Priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020,

• nr 113/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 81/KM/ RPOL2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia7 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu i pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości wynosi:
10 000 000,00 PLN
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursów (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki do regulaminu (ZIP 96 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy (PDF 870 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Od wyniku oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje protest zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej.
Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu doręczenia pisma o wyniku oceny.Protest jest jedynym środkiem odwoławczym na etapie przedsądowym.

Protest rozpatrywany jest przez IZ RPO-L2020 w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych licząc oddnia jego złożenia. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony,jednak nie może on przekroczyć łącznie 45 dni kalendarzowych od dnia złożenia protestu.Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującymo negatywnym wyniku oceny.

Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu to:
- listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
- przesyłką kurierską (decyduje data doręczenie a nie data nadania),
- osobiście.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście (pod warunkiem, że Urząd będzie otwarty dla interesantów, co jest uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej), mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

- Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 53), tel. 68 45 65 139, -132, -138, -149, -153, -785.
- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.2, poziom „0”), tel. 68 45 65 521

- Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
- e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa),

- telefoniczny:
- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze tel. 68 45 65 535,- 499, - 488, - 480, - 454;


- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie tel. 95 73 90 386, -380, - 378, - 377.
- osobisty (pod warunkiem, że Urząd będzie otwarty dla interesantów, co jest uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej):
- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra(pokój nr 0.3, poziom „0”)l

ub

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Władysława Sikorskiego 107
66-400 Gorzów Wlkp. (Pokój nr 115, I piętro).

Linki

www.rpo.lubuskie.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.