1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu SpołecznegoWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

od 07.09.2020 do 18.09.2020

Status konkursu

Planowany

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2020-11-17

Miejsce składania wniosków

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

ul. Witosa 86,

25-561 Kielce

tel. (041) 36 41625, (041) 3641 624, (041) 3641 650

e-mail: wup@wup.kielce.pl

 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego należy złożyć:wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Wiedza Edukacja Rozwój (SOWA)

Kto może składać wnioski?

W ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego o dofinansowanie mogą ubiegać się Instytucje Otoczenia Biznesu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu dla Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłoszony jest nabór na składanie wniosków o dofinansowanie projektów uwzględniających następujące typy projektów:  

Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.14-26-003/20 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 84,28 %.

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych wynosi 5% - w części dofinansowania pomniejszonego o wartość środków przeznaczonych na wypłatę dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego. Pozostałą kwotę stanowią środki budżetu państwa

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 10 000 000,00 PLN i jest uzależniona od aktualnego kursu Euro na dzień podpisywania umów

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.01.02.01-IP.14-26-003/20 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek zostały określone w regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.14-26-003/20 

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

ul. Witosa 86,

25-561 Kielce

tel. (041) 36 41625, (041) 3641 624, (041) 3641 650

e-mail: wup@wup.kielce.pl

Linki

Pełna dokumentacja dotycząca naboru nr POWR.01.02.01-IP.14-26-003/20

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.