1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu SpołecznegoWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 23.04.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

30.09.2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze,

ul. Wyspiańskiego 15,

65-036 Zielona Góra

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) dostępnego na stronie internetowej www.sowa.efs.gov.pl, w terminie od 12 kwietnia 2021 r. do 23 kwietnia 2021 r.

Kto może składać wnioski?

Uprawnione do aplikowania w konkursie są instytucje wyszczególnione w SZOOP PO WER, tj.: organizacje pozarządowe, agencje zatrudnienia, instytucje rynku pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

TYP PROJEKTU 1 – PROJEKTY Z ZAKRESU KOMPLEKSOWEJ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych realizowane jest poprzez: 

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej: 

- identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (obligatoryjne), 

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, 

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:  

- kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy, 

- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia, 

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców: 

- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży, 

- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES): 

- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży), 

- wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie, 

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami: 

- niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne są w ogłoszeniu o naborze

9 marca 2021 r. nastąpiła aktualizacja Regulaminu konkursu. Zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu.

 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi 95%.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28 %.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 5% wartości projektu.

Obligatoryjną formą rozliczania wszystkich projektów w ramach konkursu są stawki jednostkowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków w ramach konkursu wynosi: 23 634 000,00 zł.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest w ogłoszeniu o naborze.

Uwaga! Aktualizacja Regulaminu konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku dostępny jest w załączniku nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy dostępny jest w załączniku nr 4 do ogłoszenia o naborze.

Uwaga! 9 marca 2021 r. w związku z aktualizacją Regulaminu konkursu zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu od negatywnego wyniku oceny. W celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o zakończeniu oceny jego projektu i jej wyniku.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 specustawy funduszowej, w przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest wniesienie protestu w terminie określonym w ustawie wdrożeniowej, tj. w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o negatywnym wyniku oceny, IOK na uzasadniony wniosek wnioskodawcy może przedłużyć termin na wniesienie protestu – jednak nie dłużej niż o 30 dni.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można kierować osobiście, telefonicznie lub pisemnie:- w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, 65-036 Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 15, pokój 311;

- pod numer telefonu: 68 456 56 04;

- na adres e-mail: efs@wup.zgora.pl.

Pytania i odpowiedzi będą publikowane na stronie internetowej zawierającej informacje o konkursie.

Linki

Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy dotycząca PO WER.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.