KOMUNIKAT: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu SpołecznegoWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 25.05.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

KOMUNIKAT: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Z uwagi, iż w ramach ogłoszonego konkursu projekty będą konkurowały o dofinansowanie w ramach właściwego subregionu przygotowane przez KOP listy będą tworzone oddzielnie dla każdego z subregionów.

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać w terminie od 31 marca 2020 r. (dzień otwarcia naboru) do 25 maja 2020 r. do godziny 14.00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA www.sowa.efs.gov.pl

Oznacza to, że wraz z przesłaniem wniosku w systemie nie jest wymagane jego uprzednie podpisanie kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym. Nie jest również wymagane przesyłanie do WUP w Krakowie podpisanej wersji papierowej wniosku. Do IOK należy wyłącznie przesłać wniosek wypełniony w systemie.

Kto może składać wnioski?

W ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER w Typie projektu 1 o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

1. organizacje pozarządowe,

2. agencje zatrudnienia.

We wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć informację jakiego rodzaju instytucją jest wnioskodawca.

Uwaga ! 

 

Informujemy, że zgodnie kryterium dostępu nr 11 Wnioskodawca musi posiadać siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt tj. województwa małopolskiego. Zgodnie z interpretacją IZ siedzibę należy rozumieć wprost. Nie może być to np. oddział lub delegatura.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się:

a) podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

b) podmioty, z którymi rozwiązano w trybie natychmiastowym umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków PO WER z przyczyn leżących po ich stronie. Projekt niespełniający tego warunku zostanie odrzucony na etapie oceny merytorycznej z uwagi na niespełnienie kryterium merytorycznego ocenianego 0-1

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami SzOOP POWER oraz Rocznym Planem Działania PO WER na rok 2020.

W ramach realizowanych projektów, mogą Państwo zaoferować uczestnikom/uczestniczkom projektu szeroki katalog form pomocy (w zależności od potrzeb konkretnej osoby) w zakresie wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (Zgodnie z zapisami PO WER, aby zagwarantować kompleksowe wsparcie w powrocie na rynek pracy, możliwe jest dodatkowe zastosowanie instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym) poprzez:

1)  Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej:

a) identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych ( obligatoryjne);

b) kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych;

2) Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

a) kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy;

b) nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia;

Szkolenia przewidziane w projekcie muszą być zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników/uczestniczek projektu oraz ze zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy[1] (kryterium dostępu nr 8[2]).

Zaleca się aby we wniosku zawarty został zapis, że „Szkolenia realizowane w ramach projektu będą odpowiadać bieżącym potrzebom rynku pracy zgodnie z kryterium dostępu nr 8.”

[1] Wymóg zgodności z właściwymi potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy nie dotyczy szkoleń w zakresie kompetencji społecznych, językowych, dotyczących technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

[2] Kryterium nr 8 nie dotyczy bonów szkoleniowych.

3) Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

a) nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży;

Uwaga!

Stypendium stażowe musi być wypłacane w wysokości wynikającej z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 – wersja obowiązująca na dzień udzielania wsparcia. Zgodnie konsultowanym projektem Wytycznych w okresie odbywania stażu stażyście przysługiwać będzie stypendium, które miesięcznie będzie wynosiło 80% wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w  roku złożenia przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie.

b) wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;

4) Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

a) wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży);

b) wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie;

 

5) Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:

a) niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wsparcie zakładane w projekcie ma mieć charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej. Musi być realizowane zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 i standardami określonymi w Załączniku nr 2 do Regulaminie naboru. Beneficjent jest zobowiązany do zrealizowania pełnego zakresu wsparcia wynikającego z IPD opracowanego dla danego uczestnika.

W ramach ogłoszonego konkursu nie mogą Państwo realizować:

1. wsparcia w postaci subsydiowania zatrudnienia (w tym m.in. prac interwencyjnych, bonów zatrudnieniowych) oraz

2. wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwa i szkolenia umożliwiającego uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcia pomostowego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu (PDF 1 MB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 84,28 %.

Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania projektu (ze środków UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi 95 % tj. 38 000 000,00 PLN.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 5,00% wartości projektu. Wkład własny wnoszony przez podmioty niepubliczne jest wkładem prywatnym.

Maksymalne i minimalne wartości projektu w danym subregionie wynoszą:

1) Miasto Kraków – minimalna wartość: 3 240 000 PLN, maksymalna wartość: 3 600 000 PLN;

2) Krakowski Obszar Metropolitalny – minimalna wartość: 3 330 000 PLN, maksymalna wartość: 3 700 000 PLN;

3) Tarnowski – minimalna wartość: 3 060 000 PLN, maksymalna wartość: 3 400 000 PLN;

4) Sądecki – minimalna wartość: 3 420 000 PLN, maksymalna wartość: 3 800 000 PLN;

5) Podhalański – minimalna wartość: 2 340 000 PLN; maksymalna wartość: 2 600 000 PLN;

6) Małopolska Zachodnia – minimalna wartość: 2 610 000 PLN, maksymalna wartość: 2 900 000 PLN.

Do dofinansowania zostanie wybranych 12 projektów, po 2 w każdym subregionie. W ramach każdego subregionu będą tworzone oddzielne listy projektów wybranych do dofinansowania.

Wnioski złożone na wyższą (niż maksymalna w danym subregionie) lub niższą (niż minimalna w danym subregionie) wartość zostaną odrzucone z powodu niespełnienia kryterium dostępu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na niniejszy konkurs wynosi 40 000 000,00 PLN, w tym na subregion:

1) Miasto Kraków - 7 200 000,00 PLN

2) Krakowski Obszar Metropolitalny -  bez miasta Kraków, obejmujący powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki – 7 400 000,00 PLN

3) Tarnowski obejmujący powiaty: brzeski, dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski – 6 800 000,00 PLN;

4) Sądecki obejmujący powiaty: gorlicki, limanowski, m. Nowy Sącz, nowosądecki – 7 600 000,00 PLN;

5) Podhalański obejmujący powiaty: nowotarski, suski, tatrzański – 5 200 000,00 PLN;

6) Małopolska Zachodnia -  obejmujący powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki – 5 800 000,00 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - Regulamin konkursu - tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone w dniu 28 kwietnia 2020 r. (PDF 1 MB)

Aneks Regulaminu konkursu w trybie śledzenia zmian (PDF 1 MB)

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załącznik nr 1​ - Diagnoza (PDF 454 KB)

Załącznik nr 2 - Standard Usług - tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone w dniu 28 kwietnia 2020 r. (PDF 353 KB)

Aneks załącznika nr 2 - Standardu usług w trybie śledzenia zmian (PDF 373 KB)

Załącznik nr 2 - Standard Usług (PDF 342 KB)

Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 493 KB)

Załącznik nr 4 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER - tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone w dniu 28 kwietnia 2020 r.  (PDF 180 KB)

Aneks załącznika nr 4 - Listy sprawdzającej do wniosku o dofinansowanie PO WER w trybie śledzenia zmian  (PDF 183 KB)

Załącznik nr 4 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER (PDF 170 KB)

Załącznik nr 5 - Regulami​n pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Konkursu (PDF 310 KB)

Załącznik nr 5.1 - Wzór karty oceny merytorycznej - tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone w dniu 28 kwietnia 2020 r. (PDF 346 KB)

Aneks załącznika nr 5.1 - Wzoru karty oceny merytorycznej w trybie śledzenia zmian (PDF 347 KB)

Załącznik nr 5.1 - Wzór karty oceny merytorycznej (PDF 340 KB)

Załącznik nr 5.2a - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF 177 KB)

Załącznik nr 5 2b - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 175 KB)

Załącznik nr 5 3a - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 185 KB)

Załącznik nr 5 3b - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 188 KB)

Załącznik nr 5.4 - Wzór Karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (PDF 151 KB)

Załącznik nr 6 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu - tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone w dniu 28 kwietnia 2020 r.  (PDF 1 MB)

Aneks załącznika nr 6 - Wzoru umowy o dofinansowanie projektu w trybie śledzenia zmian (PDF 1 MB)

Załącznik nr 6 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Załącznik nr 6.4 - Harmonogram płatności (PDF 153 KB)

Załącznik nr 7 - Definicje wskaźników (PDF 261 KB)

Załącznik nr 8 - Instrukcja wypełniania wniosku - tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone w dniu 28 kwietnia 2020 r. (PDF 569 KB) 

Aneks załącznika nr 8 - Instrukcji wypełniania wniosku w trybie śledzenia zmian (PDF 788 KB)

Załącznik nr 8 - Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 883 KB)

Załącznik nr 9 - Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk (PDF 402 KB)

Załącznik nr 10 - Materiał_o_kwalifikacjach (PDF 474 KB)

Załącznik nr 11 - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacji Kształcenia (ISCED) (PDF 170 KB)

Załącznik nr 12 - Wyciąg z Metodyki - tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone w dniu 28 kwietnia 2020 r. (PDF 364 KB)

Aneks załącznika nr 12 - Wyciągu z Metodyki w trybie śledzenia zmian (PDF 379 KB)

Załącznik nr 12 - Wyciąg z Metodyki (PDF 369 KB)

Załącznik nr 13 - Wykorzystanie niestandardowych metod (PDF 279 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi Załącznik nr 3 (PDF 493 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi Załącznik nr 6 (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie Konkursu (PDF 1 MB)

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania (PDF 338 KB) - aktualizacja na dzień 08.04.2020 r.

Pytania w sprawie konkursu prosimy kierować:

Linki

Link do naboru na stronie www.power.wup-krakow.pl Kliknij tutaj

Strona internetowa www.power.wup-krakow.pl Kliknij tutaj

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.