ZMIANA TERMINU: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu SpołecznegoWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 8.06.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

ZMIANA TERMINU: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2020-06-26

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

tel. (041) 36 41625, (041) 3641 624,

e-mail: wup@wup.kielce.pl

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Wiedza Edukacja Rozwój (SOWA)

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z województwa świętokrzyskiego oraz Miejski Urząd Pracy w Kielcach.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiot konkursu – typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu:

W ramach przedmiotowego konkursu ogłoszony jest nabór na składanie wniosków o dofinansowanie projektów uwzględniających następujące typu projektów:

1.Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej:kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2.Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia, bony zatrudnieniowe lub bony na zasiedlenie dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność danej formy wsparcia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w  Regulaminie konkursu nr: POWR.01.02.01-IP.14-26-002/20

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania z UE wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 84,28 %. Poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu (środki UE + środki z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane Beneficjentowi) wynosi 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 10 000 000,00 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.01.02.01-IP.14-26-002/20

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek zostały określone w Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.14-26-002/20

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

tel. (041) 36 41625, (041) 3641 624,

e-mail: wup@wup.kielce.pl

Linki

Pełna dokumentacja konkursu nr POWR.01.02.01-IP.14-26-002/20

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.