1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu SpołecznegoWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 31.03.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucja Pośrednicząca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020, której funkcje pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, wezwała Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. Wróć z POWERem! planowanego do realizacji w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zatwierdzonego w Rocznym planie działania na podstawie Uchwały nr 295 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Rocznych planach działania na 2020 rok dla I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zatwierdzenie ww. Rocznego planu działania oznacza identyfikację projektów pozakonkursowych, których fiszki są w nim zawarte, w rozumieniu art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem systemu SOWA – wzór wniosku wersja 5.0 ważna od 05.03.2019 dostępny na stronie https://www.sowa.efs.gov.pl/Wzory-dokumentow

Kto może składać wnioski?

Projekt skierowany do osób w wieku 18-29 lat, zarówno do osób pozostających bez pracy jak i pracujących, które powróciły z zagranicy do Małopolski w ciągu ostatnich 6 miesięcy, bądź 12 miesięcy w przypadku osób pozostających bez pracy lub zamierzających powrócić w celu osiedlenia się.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Główne zadania:

  1. Pomoc w identyfikacji posiadanych kompetencji i kwalifikacji, w tym tych zdobytych podczas pobytu za granicą, obszarów które warto rozwijać, kompetencji i kwalifikacji poszukiwanych na lokalnym rynku pracy, poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu – Bilans Kariery;
  2. Opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR), dokumentu pełniącego analogiczną funkcję co IPD – uwzględniającego niezbędne kroki do realizacji określonego celu edukacyjno-zawodowego. IPR będzie miał charakter optymalnej ścieżki działania, nieograniczonej ramami projektu, programów operacyjnych czy formami wsparcia oferowanymi w ramach narzędzi stosowanych przez instytucje publiczne;
  3. Indywidualne konsultacje będące spersonalizowanym doradztwem i stanowiące istotny element umożliwiający odnalezienie się uczestników/uczestniczek po powrocie z zagranicy na lokalnym rynku pracy. Obejmować będą analizę sytuacji klienta/klientki, identyfikację barier i problemów jakie napotyka, pomoc w ich rozwiązaniu. Dostarczą uczestnikom/uczestniczkom projektu aktualnej i rzetelnej informacji na temat dostępnych dla nich usług edukacyjno-rozwojowych, walidacyjnych oraz oferty innych instytucji. Konsultacje umożliwią maksymalne wykorzystanie dostępnych środków publicznych do realizacji IPR oraz odnalezienie się na lokalnym rynku pracy po powrocie;
  4. Zawarcie Porozumienia o współpracy na rzecz wsparcia osób młodych powracających z zagranicy z Powiatowymi Urzędami Pracy, Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie w Małopolsce oraz – tam, gdzie to będzie możliwe – z beneficjentami projektu konkursowych realizowanych w Działaniu 1.2 PO WER;
  5. Usługa tłumacza m.in. dla dokumentów uczestników/uczestniczek, potwierdzających posiadane kwalifikacje, zdobyte z granicą, umożliwiająca ich wykorzystanie na lokalnym rynku pracy;
  6. Porady prawne i specjalistyczne dla uczestników/uczestniczek;
  7. Realizacja minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla grupy docelowej projektu (dotyczy osób pozostających bez pracy w momencie przystąpienia do projektu) oraz minimalnego poziomu efektywności zawodowej (dotyczy osób pracujących w momencie przystąpienia do projektu) zostanie zapewniona w projektach, do których uczestnicy/uczestniczki Nowego STARTu z POWERem w Małopolsce zostaną skierowani.

Kryteria wyboru projektów

Nabór pozakonkursowy

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Szacowana wartość projektu wynosi 2 700 000 zł, w tym wkład UE 2 275 560 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość projektu wynosi 2 700 000 zł, w tym wkład UE 2 275 560 zł.

Regulamin konkursu

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem systemu SOWA – wzór wniosku wersja 5.0 ważna od 05.03.2019 dostępny na stronie https://www.sowa.efs.gov.pl/Wzory-dokumentow

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem systemu SOWA – wzór wniosku wersja 5.0 ważna od 05.03.2019 dostępny na stronie https://www.sowa.efs.gov.pl/Wzory-dokumentow

Wzór umowy o dofinansowanie

Brak

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Brak

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.