1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu SpołecznegoWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 10.08.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wypełniają Państwo za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (SOWA) dostępnego na stronie: https://www.sowa.efs.gov.pl/.

Wniosek o dofinansowanie projektu składają Państwo wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

Za datę wpływu do nas wniosku o dofinansowanie projektu uznajemy datę złożenia wersji elektronicznej tego wniosku w systemie SOWA (decyduje data zegara systemowego SOWA).

System SOWA jest dostosowany do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami, a szczegółowe informacje w tym zakresie znajdą Państwo w zakładce DOSTĘPNOŚĆ na stronie internetowej: https://www.sowa.efs.gov.pl.

Wniosek o dofinansowanie projektu wypełniają Państwo zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Instrukcją użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Wnioskodawców/Beneficjentów.

Instrukcje znajdą Państwo w zakładce „Pomoc” na stronie: https://www.sowa.efs.gov.pl.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, tj. Instytucje Otoczenia Biznesu.

Wnioskodawca – rozumiany jako Lider projektu:

 • to podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, nie działający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP
  oraz
 • posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
  oraz
 • posiada siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego, w którym będzie realizowany projekt.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się:

 • podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  oraz
 • Wnioskodawca lub partner/partnerzy (o ile dotyczy), z którymi rozwiązano w trybie natychmiastowym umowę o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przyczyn leżących po jego stronie (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy naboru wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach:

TYP PROJEKTU 4 – WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

 • wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Projekt musi zakładać realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej obejmującego wyłącznie następujące elementy:

 • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa,
 • finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów przedstawiliśmy w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE i budżet państwa) wynosi 95% (84,28% środki europejskie; 10,72% budżet państwa) w części dofinansowania pomniejszonego o wartość środków przeznaczonych na wypłatę dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego, które są dofinansowane w 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja (100%) na konkurs wynosi   51 732 320,84 PLN.

Kwota środków UE wynosi 43 600 000,00 PLN (84,28%).

Ponieważ alokacja w ramach Programu określona jest w euro, dla prawidłowego określenia limitu dostępnej alokacji na poziomie Priorytetu/Działania zobowiązani jesteśmy stosować algorytm określony w Porozumieniu zawartym pomiędzy Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 a Instytucją Pośredniczącą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dlatego zastrzegamy możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów wyrażonej w PLN w wyniku zmiany kursu walutowego.

Maksymalna kwota środków UE przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 43 600 000,00 PLN (84,28%).

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE i budżet państwa) wynosi 95% (84,28% środki europejskie; 10,72% budżet państwa) w części dofinansowania pomniejszonego o wartość środków przeznaczonych na wypłatę dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego, które są dofinansowane w 100%.

Minimalny udział wkładu własnego Beneficjenta wynosi nie mniej niż 5% kwalifikowalnych wydatków projektu pomniejszonych o wartość środków przeznaczonych na wypłatę dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego.

Minimalna wartość dofinansowania projektu przekracza wyrażoną w PLN równowartość kwoty 100 tys. EUR.Do przeliczenia kwoty na PLN zastosowaliśmy miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu, tj. 4,4242 PLN, zatem minimalna wartość dofinansowania projektu musi przekraczać 442 420,00 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu (komplet)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą opisaliśmy szczegółowo w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy

-          telefonicznie - pod nr tel.: 71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 800 300 376
lub

-          na adres poczty elektronicznej: promocja@dwup.pl.

Odpowiedzi, a także materiały informacyjne dotyczące naboru, zamieszczamy dodatkowo na naszej stronie internetowej w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku.

Na naszej stronie internetowej zamieszczamy informacje o miejscu i/lub formie przeprowadzenia ewentualnych spotkań informacyjnych dla Wnioskodawców.

Linki

Pełna informacja o naborze na stronie IP/IOK/DWUP - przejdź

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.