1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu SpołecznegoWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 21.08.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad/grudzień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

ul. Wyspiańskiego 15

65-036 Zielona Góra

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) dostępnego na stronie internetowej www.sowa.efs.gov.pl, w terminie:od 3 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r.

Kto może składać wnioski?

Uprawnione do aplikowania w konkursie są instytucje wyszczególnione w SZOOP PO WER , tj.: Instytucje Otoczenia Biznesu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu:Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne są w ogłoszeniu o naborze.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu:

Z uwagi na fakt, że wysokość wymaganego wkładu własnego będzie różna, w zależności od wartości projektu, nie jest możliwe ustalenie maksymalnej % wartości dofinansowania.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28 %.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 5% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000,00 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest w ogłoszeniu o naborze.

27.07.2020 r. nastąpiła I aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach zawarta jest w ogłoszeniu o naborze - link jak powyżej.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku dostępny jest w załączniku nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy dostępny jest w załączniku nr 6 do ogłoszenia o naborze.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu od negatywnego wyniku oceny. W celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o zakończeniu oceny jego projektu i jej wyniku.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 specustawy funduszowej, w przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest wniesienie protestu w terminie określonym w ustawie wdrożeniowej, tj. w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o negatywnym wyniku oceny, IOK na uzasadniony wniosek wnioskodawcy może przedłużyć termin na wniesienie protestu – jednak nie dłużej niż o 30 dni.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można kierować osobiście, telefonicznie lub pisemnie:

- w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, pokój 311;

- pod numer telefonu: 68 456 56 04;

- na adres e-mail: efs@wup.zgora.pl.

Linki

Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy dotycząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.