1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu SpołecznegoWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 21.08.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć na formularzu wniosku zgodnym z Załącznikiem nr 1 do  Regulaminu konkursu, w formie dokumentu elektronicznego w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć na formularzu wniosku zgodnym z Załącznikiem nr 1 do  Regulaminu konkursu, w formie dokumentu elektronicznego w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31 lipca 2020 r. godz. 00:00 do 21 sierpnia 2020 r. godz. 14:00r.

Kto może składać wnioski?

Beneficjentami w konkursie mogą być:

- podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP;

- posiadające co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;

- posiadające siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt, tj. województwa łódzkiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest typ projektu 4 - WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, określony dla Poddziałania 1.2.1 w SzOOP PO WER 2014-2020, realizowany w postaci instrumentów i usług rynku pracy służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu projekty składane w konkursie dotyczą udzielenia kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej obejmującego wyłącznie następujące elementy:

-  szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

-  udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa,

-  finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Kompleksowość wsparcia oznacza, że każdy uczestnik otrzyma możliwość skorzystania z pełnego katalogu pomocy w zależności od potrzeb danej osoby: przygotowania do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz fakultatywnego finansowego wsparcia pomostowego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały określone w Regulaminie konkursu (DOCX 277 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 95,00% w części dofinansowania pomniejszonego o wartość środków przeznaczonych na wypłatę dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego.

Wymagana minimalna wartość projektu zgodnie z kryteriami konkursu wynosi 442 420,00 PLN.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  36 233 211,00  PLN.

Regulamin konkursu

Druga zmiana Regulaminu konkursu - 29 września 2020 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na potrzebę wprowadzenia niezbędnych korekt w treści Regulaminu konkursu, dokonano jego zmiany.Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 30 września 2020 r.

Regulamin konkursu (DOCX 275 KB) (wersja 3 obowiązuje od 30 września 2020 r.)

Regulamin konkursu (DOCX 277 KB) (wersja 3 obowiązuje od 30 września 2020 r. rejestruj zmiany) 

 

Zmiana Regulaminu konkursu - 29 lipca 2020 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na potrzebę wprowadzenia niezbędnych korekt w treści Regulaminu konkursu, dokonano jego zmiany.

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 30 lipca 2020 r.

Regulamin konkursu (wersja 2 obowiązuje od 30 lipca do 29 września 2020 r.) (DOCX 277 KB)

Regulamin konkursu (wersja 2 obowiązuje od 30 lipca 29 września 2020 r. rejestruj zmiany) (DOCX 280 KB)

 

Regulamin konkursu (DOCX 276 KB)

Załącznik nr 1 – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (PDF 429 KB)

Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu  (PDF 579 KB)

Załącznik nr 3 – Wzór karty oceny merytorycznej (KOM) (DOC 352 KB)

Załącznik nr 4 – Wzór stanowiska negocjacyjnego  (DOC 142 KB)

Załącznik nr 5 –  Wzór Karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (KWKKN) (DOCX 57 KB)

Załącznik nr 6 – Wymagania dotyczące cen rynkowych  (DOCX 84 KB)

Załącznik nr 7- Standard realizacji usługi w zakresie wsparcia bezzwrotnego na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (7Z 646 KB)

Załącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu  (DOC 16 MB)

Załącznik nr 9 – Wzór minimalnego zakresu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (DOCX 110 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (PDF 429 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOC 16 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie power.wup.lodz.pl w zakładce Często zadawane pytania

Linki

Instytucja ogłaszająca konkurs - www.power.wup.lodz.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.