1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu SpołecznegoWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 17.08.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał Z uwagi, iż w ramach ogłoszonego konkursu projekty będą konkurowały o dofinansowanie w ramach właściwego subregionu przygotowane przez KOP listy będą tworzone oddzielnie dla każdego z subregionów.

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać w terminie od 1 sierpnia 2020 r. (dzień otwarcia naboru) do 17 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA www.sowa.efs.gov.pl

Oznacza to, że wraz z przesłaniem wniosku w systemie nie jest wymagane jego uprzednie podpisanie kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym. Nie jest również wymagane przesyłanie do WUP w Krakowie podpisanej wersji papierowej wniosku. Do IOK należy wyłącznie przesłać wniosek wypełniony w systemie.

Kto może składać wnioski?

W ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER w Typie projektu 4 o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje otoczenia biznesu.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się:

 1.  podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 2. podmioty, z którymi rozwiązano w trybie natychmiastowym umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków PO WER z przyczyn leżących po ich stronie. Projekt niespełniający tego warunku zostanie odrzucony na etapie oceny merytorycznej z uwagi na niespełnienie kryterium merytorycznego ocenianego 0-1.

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie projektu, zgodnie z kryterium dostępu nr 9 musi:  

 1. być podmiotem prowadzącym działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, posiadającym bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP;
 2. posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat od dnia złożenia wniosku o dofinasowanie;
 3. posiadać siedzibę na terenie województwa małopolskiego. 

Ww. warunki muszą być spełnione łącznie.

W ramach konkursu możliwa jest realizacja projektów w partnerstwie. Jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu – jako Wnioskodawca i/lub Partner – nie więcej niż dwa razy.

W przypadku gdy Państwa podmiot wystąpi jako Wnioskodawca i/lub Partnerw więcej niż dwóch wnioskach o dofinansowanie, odrzucimy wszystkie wnioski złożone przez Państwa w odpowiedzi na konkurs w związku z niespełnieniem przez Wnioskodawcę i/lub Partnera kryterium dostępu nr 12.

Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, musi posiadać łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy (Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r.poz. 351 z późn. zm.) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od średnich rocznych wydatków w ocenianym projekcie (Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych (jsfp) - kryterium obrotu nie jest wówczas badane. W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego wnioskodawcę na dzień składania wniosku o dofinansowanie. W przypadku partnerstwa kilku podmiotów badany jest łączny obrót wszystkich podmiotów wchodzących w skład partnerstwa nie będących jsfp.) Projekt niespełniający tego warunku zostanie odrzucony na etapie oceny merytorycznej z uwagi na niespełnienie kryterium merytorycznego ocenianego 0-1.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami SzOOP POWER oraz Rocznym Planem Działania PO WER na rok 2020.

W ramach realizowanych projektów mogą Państwo zaoferować uczestnikom/uczestniczkom projektu instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia, tj. wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także finansowe wsparcie pomostowe.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 5 projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej obejmującego wyłącznie następujące elementy:

 • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa,
 • finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, w wysokości ½ minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W konkursie wsparcie pomostowe możliwe jest wyłącznie w formie finansowej - nie jest możliwe świadczenie wsparcia pomostowego doradczego na rzecz uczestników/uczestniczek projektu po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Wysokość wsparcia pomostowego finansowego należy ustalić w odniesieniu do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinasowanie przez Wnioskodawcę do IP. Ewentualna zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia w trakcie realizacji projektu nie będzie wpływała na podwyższenie kwoty wsparcia pomostowego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie Konkursu (PDF 647 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 84,28 %.

Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania projektu (ze środków UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi 95 % w części dofinasowania pomniejszonego o wartość środków przeznaczonych na wypłatę dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na niniejszy konkurs wynosi 33 200 000,00* PLN, w tym na subregion:

 1. Krakowski Obszar Metropolitalny, obejmujący miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki – 10 300 000,00 PLN;
 2. Tarnowski obejmujący powiaty: brzeski, dąbrowski, miasto Tarnów, tarnowski – 6 700 000,00 PLN;
 3. Sądecki obejmujący powiaty: gorlicki, limanowski, miasto Nowy Sącz, nowosądecki – 7 300 000,00 PLN;
 4. Podhalański obejmujący powiaty: nowotarski, suski, tatrzański – 3 800 000,00 PLN;
 5. Małopolska Zachodnia obejmujący powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki – 5 100 000,00 PLN.

*WUP w Krakowie zastrzega, że kwota środków przeznaczona na konkurs może ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu Euro na dzień rozstrzygnięcia konkursu lub podpisania pierwszej umowy o dofinasowanie w konkursie. W takiej sytuacji, wartości przypisane poszczególnym subregionom mogą ulec proporcjonalnej zmianie (tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu)

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu (PDF 647 KB)

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu - Diagnoza (PDF 302 KB)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu - Standard realizacji usługi w zakresie wsparcia bezzwrotnego na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PDF 243 KB)

Załączniki do Standardu Realizacji Usługi (ZIP 2 MB)

Załacznik nr 3 do Regulaminu Konkursu - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 493 KB)

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie (PDF 174 KB)

Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu - Regulamin Pracy KOP (PDF 219 KB)

Załączniki do Regulaminu Pracy KOP (ZIP 822 KB)

Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu - Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami (PDF 960 KB)

Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu - Definicje wskaźników (PDF 226 KB)

Załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 579 KB)

Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu - Wykorzystanie niestandardowych metod docierania do osób młodych na przykładzie osób z grupy NEET (PDF 232 KB)

Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu - Materiał o kwalifikacjach (PDF 472 KB)

Załącznik nr 11 do Regulaminu Konkursu - Katalog Maksymalnych dopuszczalnych stawek (PDF 207 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu (PDF 493 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu (PDF 960 KB)  

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek zostały określone w Regulaminie Konkursu (PDF 647 KB) 

Pytania i odpowiedzi

Prezentacja dotycząca założeń Konkursu  POWR.01.02.01-IP.15-12-015/20 (PDF 2 MB)

Najczęściej zadawane pytania (PDF 199 KB)

Pytania w sprawie konkursu prosimy kierować:

 • na adres e-mail: efs@wup-krakow.pl
 • telefonicznie pod numer 12 42 87 805

Linki

link do naboru na stronie internetowej www.power.wup-krakow.pl Kliknij tutaj

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.