1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu SpołecznegoWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 28.08.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

02.12.2020 r.

Miejsce składania wniosków

Przez system SOWA

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie naboru projektów (do 28.08.2020 r., do godz.15:00:00) wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA w ramach utworzonego przez IOK naboru.

Kto może składać wnioski?

Instytucje Otoczenia Biznesu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

TYP PROJEKTU 4 –WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

- wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi  84,28%

Maksymalny poziom dofinansowania projektu z budżetu państwa wynosi 10,72% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10.000.000,00 zł

Regulamin konkursu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 17 sierpnia 2020 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/20 w wersji 1.2 z dnia 17.08.2020r.

Regulamin Konkursu 1.2  (DOC 1 MB)(17.08.2020 r.)

Regulamin Konkursu 1.2 (PDF 704 KB) (17.08.2020 r.)

Tabela rejestr zmian  (DOCX 267 KB)(17.08.2020 r.)

Tabela rejestr zmian (PDF 172 KB) (17.08.2020 r.)

Załączniki do Regulaminu (7.08.2020 r,) (ZIP 25 MB)

Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania  (DOC 305 KB)  (31.07.2020 r.) 

Wersje archiwalne:

Regulamin Konkursu (DOC 1 MB) (31.07.2020 r.)

Regulamin Konkursu (PDF 715 KB) (31.07.2020 r.)

Załączniki do Regulaminu (ZIP 25 MB) (31.07.2020 r.)

Regulamin Konkursu 1.1 (7.08.2020 r.) (DOC 1 MB)

Regulamin Konkursu 1.1 (7.08.2020 r.) (PDF 870 KB)

Tabela rejestr zmian (7.08.2020 r.) (DOCX 266 KB)

Tabela rejestr zmian (7.08.2020 r.)  (PDF 172 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl, efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl

Linki

www.wup.pl

 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.