1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego konkurs nr POWR.01.02.01-IP.21-18-011/20Wiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 25.09.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego konkurs nr POWR.01.02.01-IP.21-18-011/20

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2021 roku

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

Instytucje Otoczenia Biznesu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

- wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Kryteria wyboru projektów

I. OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENIANE 0-1 (CZĘŚĆ A KOM)

II. KRYTERIA DOSTĘPU (CZĘŚĆ B KOM)

III. KRYTERIA HORYZONTALNE (CZĘŚĆ C KOM)

IV. OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE (CZĘŚĆ D)

V. KRYTERIA PREMIUJĄCE (CZĘŚĆ E KOM)

Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo określone we wzorze karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego stanowiącym Załącznik 7.3 do regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki EFS + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi 95,00% w części dofinasowania pomniejszonego o wartość środków przeznaczonych na wypłatę dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego

Minimalny wkład własny beneficjenta powinien wynieść nie mniej niż 5,00% kwalifikowalnych wydatków projektu pomniejszonych o wartość środków przeznaczonych na wypłatę dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dostępna w ramach konkursu wynosi 8 000 000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych 00/100).

Jednocześnie w konkursie dopuszcza się możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów, na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-011/20 (PDF 1 MB)

Załączniki (7Z 10 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik nr 7.1 do Regulaminu konkursu.

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik nr 7.5 do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje dotyczące procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie konkursu w rozdziale 4.

Pytania i odpowiedzi

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie projektu mogą uzyskać informacje na temat naboru wniosków o dofinansowanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów:

Punkt Informacyjny EFS: tel. (17) 850 92 00

Wydział Wdrażania POWER: tel. (17) 747 06 51 lub (17) 747 06 52

e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Linki

https://wuprzeszow.praca.gov.pl/

https://power-wuprzeszow.praca.gov.pl/

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.