1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu SpołecznegoWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 19.04.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć na formularzu wniosku zgodnym z Załącznikiem nr 1 do  Regulaminu konkursu, w formie dokumentu elektronicznego w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 29 marca 2021 r. godz. 00:00 do 19.04.2021 r. godz. 14:00.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć na formularzu wniosku zgodnym z Załącznikiem nr 1 do  Regulaminu konkursu, w formie dokumentu elektronicznego w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 29 marca 2021 r. godz. 00:00 do 19.04.2021 r. godz. 14:00.

Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 termin na złożenie wniosku zostanie zachowany, również w przypadku gdy wniosek wpłynie do WUP w Łodzi za pomocą systemu SOWA w ciągu 14 dni po upływie terminu na jego złożenie tj. do dnia 04.05.2021 r. do godz. 14:00. Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, w załączniku do wniosku, że uchybienie terminowi złożenia wniosku do dnia 19.04.2021 r. do godz. 14.00 było wynikiem okoliczności bezpośrednio powiązanej z COVID-19.

Oznacza to, że wnioskodawca, który składa wniosek po terminie, musi uwiarygodnić i wyjaśnić jaka okoliczność będąca bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19 spowodowała, że nie było w jego przypadku możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie w pierwotnym terminie.

Ocena okoliczności, które spowodowały uchybienie terminowi leży w gestii IOK . Wniosek złożony za pomocą generatora wniosków pomiędzy dniem 19.04.2021 r. po godz. 14.00 a dniem 04.05.2021 r. do godz. 14.00, bez wymaganego załącznika wyjaśniającego powód niezłożenia wniosku w pierwotnym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu. 

Kto może składać wnioski?

Beneficjenci spełniający łącznie poniższe warunki tj. podmioty:

- prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP;

- posiadające co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;

- posiadające siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt, tj województwa łódzkiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu projekty składane w konkursie dotyczą udzielenia kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej obejmującego wyłącznie następujące elementy:

- szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

- udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa,

- finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Kompleksowość wsparcia oznacza, że każdy uczestnik otrzyma możliwość skorzystania z pełnego katalogu pomocy w zależności od potrzeb danej osoby: przygotowania do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz fakultatywnego finansowego wsparcia pomostowego.

Wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane wyłącznie w formie stawki jednostkowej, która w ramach ogłaszanego konkursu wynosi 23 050,00 zł.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały określone w Regulaminie konkursu (DOCX 287 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 95,00% w części dofinansowania pomniejszonego o wartość środków przeznaczonych na wypłatę dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego.

wymagana minimalna wartość projektu zgodnie z kryteriami konkursu wynosi 454 710,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  24 225 670,00 PLN.

Regulamin konkursu

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/21 (22 lipca 2021 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na konieczność maksymalnego wykorzystania alokacji na konkurs wprowadza się zmiany w treści Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/21 . 

Powyższa zmiana nie ma wpływu na ocenę wniosków o dofinansowanie.

Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia 22 lipca 2021 r.

Regulamin konkursu (DOCX 284 KB) (wersja 2 obowiązuje od 22 lipca 2021 r.)

Regulamin konkursu (DOCX 284 KB) (wersja 2 obowiązuje od 22 lipca 2021 r. rejestruj zmiany)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu (DOCX 287 KB) (wersja 1 obowiązuje do 21 lipca 2021 r.)

Załącznik nr 1 – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego  (PDF 421 KB)

Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Załącznik nr 3 – Wzór karty oceny merytorycznej (KOM) (DOC 365 KB)

Załącznik nr 4 – Wzór stanowiska negocjacyjnego (DOC 142 KB)

Załącznik nr 5 – Wzór Karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (KWKKN)  (DOCX 57 KB)

Załącznik nr 6 – Wymagania dotyczące cen rynkowych (DOCX 87 KB)

Załącznik nr 7- Standard realizacji usługi w zakresie wsparcia bezzwrotnego na założenie własnej działalności gospodarczej  (ZIP 1 MB)

Załącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOC 2 MB)

Załącznik nr 9 – Wzór minimalnego zakresu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (DOCX 110 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 – Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego (PDF 421 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOC 2 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. oraz art. 18 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie power.wup.lodz.pl w zakładce Często zadawane pytania

Linki

Instytucja ogłaszająca konkurs power.wup.lodz.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.