1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu SpołecznegoWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

od 18.08.2021 do 31.08.2021

Status konkursu

Planowany

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu składane są na obowiązującym formularzu, w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych (SOWA) w ramach utworzonego przez IOK naboru.Adres Instytucji Organizującej Konkurs (IOK):

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 30/32

87-100 Toruń

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu składane są na obowiązującym formularzu, w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych (SOWA) w ramach utworzonego przez IOK naboru.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego znajdują się w Instrukcji użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów, która jest dostępna w systemie w zakładce Pomoc oraz stanowi załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki:

- prowadzą działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadają bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP;

- posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw;

- posiadają siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty zakładające realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej obejmującego wyłącznie następujące elementy

- szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

- udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa,

- finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami opublikowany w serwisie internetowym IOK https://wuptorun.praca.gov.pl/gwarancje-dla-mlodziezy, www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 84,28%.

Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania projektu (ze środków UE oraz współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi:

- 100% dla wydatków na wsparcie pomostowe oraz dotacje;

- 95% dla pozostałych wydatków.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na konkurs w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER wynosi – 10 000 000,00 PLN.

Regulamin konkursu

Pobierz: Regulamin konkursu (2021-07-16)

Pobierz: Załączniki do Regulaminu konkursu (2021-07-16)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Pobierz: Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Pobierz: Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu,

ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń 

Punkt Informacji i Promocji tel. (56) 669 39 39

e-mail: promocjaefs@wup.torun.pl 

Oddział ds. Projektów Konkursowych

tel. (56) 669 39 64,(56) 669 39 89, (56) 669 39 93, (56) 669 39 94, (56) 669 39 23

e-mail: power@wup.torun.pl 

Linki

Podstrona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu dotycząca PO WER 2014-2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.