1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznegowojewództwo wielkopolskie

Termin konkursu

zakończony 17.05.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

województwo wielkopolskie

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2021

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego
za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA),
dostępnego na stronie internetowej www.sowa.efs.gov.pl,
w terminie
od 12 kwietnia 2021 r. do 17 maja 2021 r. do godz. 10:00.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie należy uznać
datę złożenia wersji elektronicznej wniosku
w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Kto może składać wnioski?

1. W ramach konkursu o dofinansowanie projektu może ubiegać się podmiot, który:

 • działa jako organizacja pozarządowa (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) lub jako agencja zatrudnienia,
 • w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie od co najmniej 3 lat prowadzi działalność w zakresie aktywizacji zawodowej na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt,
 • posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt.

  UWAGA:
  Szczegółowe wymagania dotyczące podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu zostały zawarte m. in. w kryterium dostępu nr 5 (patrz: rozdział 3.2 Regulaminu konkursu (PDF 789 KB) wraz ze zmianą nr 1 do Regulaminu konkursu (PDF 282 KB) oraz zmianą nr 2 do Regulaminu konkursu (PDF 246 KB)).

2. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity Dz. U. 2020  poz. 358, z późn. zm.).


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (SzOOP)
oraz Rocznym Planem Działania na rok 2021
opracowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (RPD)
dla niniejszego konkursu możliwa jest realizacja następującego typu projektów:

TYP PROJEKTU  1 – PROJEKTY Z ZAKRESU KOMPLEKSOWEJ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych [1] poprzez:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej:

 •  identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (obligatoryjne),
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

 • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
 • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

 • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),
 • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:

 • niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

[1] Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), aby zagwarantować kompleksowe wsparcie w powrocie na rynek pracy, możliwe jest dodatkowo zastosowanie instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów szczegółowo opisano w Regulaminie konkursu (PDF 789 KB) (patrz: część III) wraz ze zmianą nr 1 do Regulaminu konkursu (PDF 282 KB) oraz zmianą nr 2 do Regulaminu konkursu (PDF 246 KB).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi ogółem: 25 000 000,00 złotych [2]

[2] Kwota planowana, wskazana w Rocznym Planie Działania na rok 2021
opracowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (RPD).
Alokacja na konkurs obejmuje całość środków będących w dyspozycji
Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (IP), pozostającej do wykorzystania po zrealizowaniu działań rozpoczętych
przed ogłoszeniem konkursu.
Jej ostateczna wartość będzie urealniona i ostatecznie oszacowana
w momencie podpisywania umów o dofinansowanie,
po rozstrzygnięciu niniejszego konkursu.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 789 KB) wraz ze zmianą nr 1 do Regulaminu konkursu (PDF 282 KB) oraz zmianą nr 2 do Regulaminu konkursu (PDF 246 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu PO WER (PDF 429 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą szczegółowo opisano w Regulaminie konkursu (PDF 789 KB) (patrz: część VII) wraz ze zmianą nr 1 do Regulaminu konkursu (PDF 282 KB) oraz zmianą nr 2 do Regulaminu konkursu (PDF 246 KB).

Pytania i odpowiedzi

Pytania w kwestiach dotyczących konkursu należy kierować na adres siedziby
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754
na adres poczty elektronicznej infoefs@wup.poznan.pl.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej
Instytucji Organizującej Konkurs – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
,
stronie internetowej programu oraz na portalu.
Instytucja Organizująca Konkurs – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub
powtarzające się najczęściej pytania.
Nie podlegają publikacji odpowiedzi polegające jedynie na odesłaniu lub
przytoczeniu zapisów stosownych dokumentów.
Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów
są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi.
Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli przed zmianą odpowiedzi wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.
W przypadku zapytań skierowanych do Instytucji Organizującej Konkurs –
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na mniej niż 5 dni przed zakończeniem naboru,
Instytucja Organizująca Konkurs – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zastrzega, iż
odpowiedź może zostać udzielona po zakończeniu naboru.

Linki

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.