12.1 Wsparcie procesu przygotowaniawdrażania

Termin konkursu

od 17.08.2020 do 30.09.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

wdrażania

Działanie

12.1 Wsparcie procesu przygotowania

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

 1.  Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją oraz jego uzupełnienia i poprawy należy złożyć w Sekretariacie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – drugie piętro, pokój nr 201, w poniedziałki w godzinach 8:00 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego) w jednej z następujących form: listem poleconym,  przesyłką kurierską,  przez posłańca, osobiście. 

2. W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektu określonym w wezwaniu (lub w wezwaniu do uzupełnienia, poprawienia dokumentacji) - decyduje data nadania.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej i papierowej, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą załącznik nr 2 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

  • Województwo Warmińsko – Mazurskie/Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
  • Województwo Warmińsko – Mazurskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie,
  • Gmina Miasto Elbląg/Urząd Miejski w Elblągu,
  • Gmina Miasto Ełk/Urząd Miasta Ełku.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Zatrudnienie,
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • Wsparcie eksperckie i prawne,
  • Kontrola,
  • Wsparcie procesu realizacji,
  • Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wartości wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

37 300 000,00 złotych

Regulamin konkursu

Nie dotyczy – tryb pozakonkursowy. Zasady wyboru projektów w ramach Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020 określono w Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 149 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy (DOCX 232 KB)

Wzór uchwały (DOCX 258 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewidziano środków odwoławczych

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: pomoctechnicznarpowim@warmia.mazury.pl

Linki

Strona naborowa RPO WiM 2014–2020

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.