12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego

12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT (225/17)RPO Śląskiego

Termin konkursu

od 29.12.2017 do 28.02.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Śląskiego

Działanie

12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego

Poddziałanie

12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT (225/17)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej  na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl
Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:
a)    Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),
lub
b)    Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kto może składać wnioski?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;
 3. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
 4. Organizacje pozarządowe;
 5. Podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;
 6. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego);
 7. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przebudowa, budowa[1], remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

[1] W działaniu 12.2 poprzez budowę rozumie się rozbudowę, odbudowę, nadbudowę.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski ocenimy w oparciu o kryteria wyboru, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WSL 2014‑2020. Kryteria wyboru projektów - Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014‑2020

W zakresie przedmiotu konkursu (wersja 11.2 przyjęta przez Zarząd Województwa uchwałą nr 2414/227/V/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

 1. są projektami rewitalizacyjnymi,
 2. nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą,
 3. nie są objęte pomocą de minimis,
 4. nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/201.

W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

16 598 400,00 PLN
33 911 764,70 EUR

Regulamin konkursu

Regulanin konkursu 12.2.1 (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 476 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z EFRR (PDF 1000 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o odfinansowanie (PDF 441 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Regulamin procedury odwoławczej (PDF 276 KB) dla IZ RPO WSL – Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:

+48 32 77 40 172; +48 32 77 40 193; +48 32 77 40 194; 032 77 40 418; +48 32 77 40 305; +48 32 77 40 306;

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.