12.3 Działania informacyjne i promocyjne. Konkurs nr RPWM.12.03.00-IZ.00-28-001/20RPO Warmińsko-mazurskiego

Termin konkursu

zakończony 30.09.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Warmińsko-mazurskiego

Działanie

12.3 Działania informacyjne i promocyjne. Konkurs nr RPWM.12.03.00-IZ.00-28-001/20

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

 1.  Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją oraz jego uzupełnienia i poprawy należy złożyć w Sekretariacie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – drugie piętro, pokój nr 201, w poniedziałki w godzinach 8:00 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego) w jednej z następujących form: listem poleconym,  przesyłką kurierską,  przez posłańca, osobiście. 

2.   W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektu określonym w wezwaniu (lub w wezwaniu do uzupełnienia, poprawienia dokumentacji) - decyduje data nadania.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej i papierowej, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą załącznik nr 2 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

Województwo Warmińsko–Mazurskie/Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Informacja i promocja.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wartości wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 000 000,00 złotych

Regulamin konkursu

Nie dotyczy – tryb pozakonkursowy. Zasady wyboru projektów w ramach Pomocy technicznej RPO WiM 2014–2020 określono w Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 149 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór uchwały (DOCX 258 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewidziano środków odwoławczych

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: pomoctechnicznarpowim@warmia.mazury.pl

Linki

Strona konkursu

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.