1.3 Rozwój przedsiębiorczości

1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT Wrocławskiego Obszaru FunkcjonalnegoRPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

zakończony 30.07.2018

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

1.3 Rozwój przedsiębiorczości

Poddziałanie

1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2018r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek należy sporządzić i przesłać w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora wniosków:

http://snow-dip.dolnyslask.pl 

 

Wersję wydrukowaną przesyłać należy do DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca 

ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie https://snow-dip.dolnyslask.pl/

i przesyła także wersję wydrukowaną do siedziby Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej  (Instytucji Organizującej Konkurs) w ramach niniejszego konkursu w terminie :

od godz. 8.00 dnia 02.07.2018 r. do godz. 15.00 dnia 31.07.2018 r.

Kto może składać wnioski?

W zakresie projektów typu 1.3 A:

•             jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

•             jednostki organizacyjne jst;

•             specjalne strefy ekonomiczne (SSE);

•             instytucje otoczenia biznesu (IOB).

 

W zakresie projektów typu 1.3 B:

•             jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

•             jednostki organizacyjne jst;

•             specjalne strefy ekonomiczne (SSE);

•             instytucje otoczenia biznesu (IOB);

•             uczelnie/szkoły wyższe;

•             lokalne grupy działania (LGD).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Schemat 1.3 A - Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Schemat 1.3 B - Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

Kryteria wyboru projektów

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1007-1-3-2-a-b-rozwoj-przedsiebiorczosci-konkurs-zit-wrof-2.html

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Kwota pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji (przy czym maksymalny poziom dofinansowania nie może przekraczać 85% wydatków kwalifikowalnych).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

W ramach Schematu 1.3 A – 3 268 773,00 EUR

W ramach Schematu 1.3 B - 4 784 461,00 EUR

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 1.3.2 A,B

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 465 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460)

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu

Pytania i odpowiedzi

Dział Informacji i Promocji DIP:

tel. 71 776 58 12

tel. 71 776 58 13         

 

e-mail: info.dip@umwd.pl

Linki

Strona DIP z ogłoszonym konkursem

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.