1.3 Rozwój przedsiębiorczości

1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT Aglomeracji JeleniogórskiejRPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

od 02.01.2018 do 06.03.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

1.3 Rozwój przedsiębiorczości

Poddziałanie

1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2018

Miejsce składania wniosków

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca 

ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Sposób składania wniosków

http://snow-dip.dolnyslask.pl 

wraz z wersją wydrukowana do sziedziby DIP.

Kto może składać wnioski?

W zakresie projektów typu 1.3 A:

•             jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;•             jednostki organizacyjne jst;•             specjalne strefy ekonomiczne (SSE);•             instytucje otoczenia biznesu (IOB).  

W zakresie projektów typu 1.3 B:•             jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;•             jednostki organizacyjne jst;•             specjalne strefy ekonomiczne (SSE);•             instytucje otoczenia biznesu (IOB);•             uczelnie/szkoły wyższe;•             lokalne grupy działania (LGD).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W zakresie infrastruktury służącej MSP wsparcie otrzymają projekty dotyczące zagospodarowania terenów pod działalność gospodarczą, w tym na cele stref aktywności gospodarczej i parków biznesu.

Kryteria wyboru projektów

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/882-1-3-3-a-b-rozwoj-przedsiebiorczosci-konkurs-z-aj.html

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Kwota pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji (przy czym maksymalny poziom dofinansowania nie może przekraczać 85% wydatków kwalifikowalnych).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

W ramach Schematu 1.3 A - 1 864 652 EUR. 

W ramach Schematu 1.3 B - 1 140 000 EUR.

Regulamin konkursu

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/882-1-3-3-a-b-rozwoj-przedsiebiorczosci-konkurs-z-aj.html

Wzór wniosku o dofinansowanie

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/882-1-3-3-a-b-rozwoj-przedsiebiorczosci-konkurs-z-aj.html

Wzór umowy o dofinansowanie

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/882-1-3-3-a-b-rozwoj-przedsiebiorczosci-konkurs-z-aj.html

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy,  w przypadku  negatywnej  oceny  jego  projektu,  przysługuje  prawo  do wniesienia protestu,  zgodnie  z zasadami  określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.  1460)Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.