1.3 Rozwój przedsiębiorczości

1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (schemat A Przygotowanie terenów inwestycyjnych)RPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

zakończony 8.10.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

1.3 Rozwój przedsiębiorczości

Poddziałanie

1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (schemat A Przygotowanie terenów inwestycyjnych)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2021 r. IOK zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Miejsce składania wniosków

Instytucją Organizującą Konkurs jest Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD oraz funkcję Lidera ZIT AW.

Zadania związane z naborem realizuje Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych, zgodnie z porozumieniem nr DEF-Z/985/2015 z 12.06.2015 r. zawartym pomiędzy IZ RPO WD 2014-2020/IZ a ZIT AW.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca/Beneficjent wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-ipaw.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 21 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 dnia 8 października  2020 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji. 

Ponadto ww. terminie do godz. 15.00 dnia 8 października 2020 r.  do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji Generator Wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/-ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami). 

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Załączniki będące kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem. Załączniki złożone w wersji elektronicznej wniosku muszą być tożsame z załącznikami złożonymi w wersji papierowej wniosku. Wnioski wypełnione odręcznie oraz/lub w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane. 

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona: 

a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do sekretariatu IPAW mieszczącego się pod adresem:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

II piętro, pokój nr 203

b) za pośrednictwem polskiego operatora pocztowego wyznaczonego,  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, na adres: 

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data nadania przesyłki.

Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) powinien być trwale spięty w kompletny dokument.

Wniosek należy umieścić w segregatorze. Grzbiet segregatora powinien być opisany w następujący sposób: 

- Pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem

- Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr …………..

- Tytuł projektu

- Numer wniosku o dofinansowanie

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na grzbiecie segregatora. 

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, z wyłączeniem oświadczenia o którym mowa w Art. 41 ust. 2 pkt 7c. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie IOK o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula nie obejmuje oświadczenia wnioskodawcy dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej przez IOK formy komunikacji. 

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.

IPAW zastrzega sobie możliwość zmiany terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

IPAW nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Forma składania wniosków określona w tym pkt Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • specjalne strefy ekonomiczne (SSE);
  • instytucje otoczenia biznesu (IOB).

Zgodnie z SZOOP RPO WD:

Instytucje Otoczenia Biznesu – bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

UWAGA:

Zgodnie z kryterium formalnym specyficznym pn. „IOB jako podmiot uprawniony (jeśli dotyczy)” Wnioskodawca powinien potwierdzić poprzez zapisy w odpowiednich dokumentach rejestrowych (typu statut), że charakter prowadzonej przez niego działalności jest zgodny z treścią wyżej przytoczonej definicji oraz udokumentować prowadzenie takiej działalności w okresie co najmniej jednego zamkniętego roku obrotowego przed dniem ogłoszenia konkursu[1].

UWAGA:

Do wniosku o dofinansowanie wymagane będzie złożenie oświadczenia o zamiarze posiadania co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego oraz realizacji projektu/inwestycji na terenie ZIT AW. Natomiast na etapie złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią lub zaliczkową (nie dotyczy wniosku sprawozdawczego) – złożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego oraz potwierdzającego realizację projektu/inwestycji na terenie ZIT AW.

[1] Zamknięty rok obrotowy należy rozumieć w świetle przepisów  o rachunkowości. W przedmiotowym konkursie zamknięty rok obrotowy odnosi się do 2019 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020, określone dla Działania 1.3, Poddziałania 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW, którego celem szczegółowym jest ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP . 

W RAMACH KONKURSU MOŻLIWE SĄ DO REALIZACJI PROJEKTY W RAMACH SCHEMATU:  

1.3.A  Przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Poprzez tereny inwestycyjne rozumie się wyłącznie tereny przeznaczone pod prowadzenie działalności gospodarczej (np. mogą to być tereny inwestycyjne zlokalizowane w strefach ekonomicznych czy też oferowane przez gminy i przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą, w tym usługi turystyczne). 

W zakresie infrastruktury służącej MŚP wsparcie otrzymają projekty dotyczące zagospodarowania terenów pod działalność gospodarczą, w tym na cele stref aktywności gospodarczej i parków biznesu, np.:

-     uporządkowanie i przygotowanie terenów (np. prace studyjno-koncepcyjne; badania geotechniczne, archeologiczne; rozbiórka; usuwanie zarośli, krzewów, drzew; wywóz odpadów; niwelacja terenu; wymiana ziemi);

-     kompleksowe lub częściowe uzbrojenie terenu[1] (np. kompleksowe wyposażenie w sieci: elektroenergetyczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną sanitarną/deszczową, ciepłowniczą i telekomunikacyjną lub dozbrojenie terenu w brakujące media);

-     budowa nowych lub adaptacja (przebudowa, rozbudowa) istniejących budynków, np. hal produkcyjnych (wyłącznie jako element uzupełniający projektu);

-     zakup gruntu w celu stworzenia i uzbrojenia terenów pod inwestycje (wyłącznie jako uzupełniający element projektu);

-     budowa, modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej[2] (wyłącznie jako uzupełniający element projektu[3])– niekwalifikowalne są wydatki na zewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną;

-     działania informacyjno-promocyjne, dotyczące rozpowszechniania informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie województwa (wyłącznie jako uzupełniający element projektu i w zakresie związanym z jego realizacją). 

Tereny objęte projektem muszą być przeznaczone pod działalność produkcyjną lub usługową (zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu[4] [5]), z wyłączeniem możliwości lokowania wielkopowierzchniowych sklepów (powyżej 400 m2) i obiektów mieszkaniowych[6].

Projekty mogą dotyczyć tworzenia nowej strefy inwestycyjnej lub poszerzania / rozbudowy strefy już istniejącej poprzez przyłączenie do niej innych działek. 

Dopuszcza się projekty dotyczące terenów inwestycyjnych obejmujących przylegające do siebie działki, działki sąsiadujące (np. przedzielone drogą) lub terenów obejmujących działki rozproszone, zlokalizowane w kilku miejscach gminy. 

Wnioskodawca jest zobowiązany – ze środków własnych lub w ramach projektu komplementarnego finansowanego ze środków EFRR[7] – zapewnić właściwy dostęp do terenów inwestycyjnych (tj. zewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną włączającą teren w istniejącą sieć transportową – drogową lub kolejową). 

Projekty nie mogą powielać już istniejącej infrastruktury, chyba że limit dostępnej powierzchni o podobnych parametrach na terenie danej gminy został wyczerpany.

Nieosiągnięcie pełnego poziomu obłożenia terenów inwestycyjnych na koniec okresu trwałości projektu będzie skutkowało zgodnie z zasadą proporcjonalności odpowiednim zwrotem środków pomocowych. 

Preferencyjnie traktowane będą: 

  • projekty realizowane na nieużytkach[8], terenach zdegradowanych[9], terenach zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych;
  • projekty rewitalizacyjne ujęte w programie rewitalizacji danej gminy, który znajdzie się na wykazie IZ RPO WD (projekt powinien być uwzględniony na liście B w programie rewitalizacji  obowiązującym na dzień składania wniosku o dofinansowanie i ujętym w wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WD);
  • projekty wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

[1] Zgodnie z definicją „uzbrojenia terenu” zawartą w art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1073, z późn. zm.): przez „uzbrojenie terenu” należy rozumieć drogi, obiekty budowlane, urządzenia i przewody, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych) (Dz.U. z 1997 r, Nr 115 poz. 741, z późn. zm.). 

[2] Zgodnie z definicją dróg wewnętrznych zawartą w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 r.  poz. 1440, z późn. zm.): Drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi.

[3] W związku z zapisami załącznika nr 7 do SZOOP, wskazującymi % wydatków niekwalifikowalnych w tym zakresie, uzupełniający charakter tego elementu projektu będzie weryfikowany podczas oceny projektu przy ogólnym kryterium formalnym „Zgodność z limitami dla określonych kategorii kosztów”.

[4] Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.  2017 poz. 1073 z późn.zm.).

[5] W sytuacji, gdy teren nie został jeszcze ujęty w planie, dopuszcza się przedstawienie przez wnioskodawcę uchwały gminy o przystąpieniu do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub o przystąpieniu do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

[6] Przez „obiekty mieszkaniowe” należy rozumieć budynki mieszkalne w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (czyli budynki mieszkalne wielorodzinne i budynki mieszkalne jednorodzinne). Wyłączeniu nie podlegają budynki zamieszkania zbiorowego (w rozumieniu ww. rozporządzenia), jeśli służą prowadzeniu działalności gospodarczej MŚP.

[7] Projekty obejmujące budowę/przebudowę/modernizację dróg lokalnych w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych są możliwe do realizacji w ramach działania 6.3 RPO WD, schemat 6.3.C, na warunkach tam określonych.

[8]Za nieużytek uznaje się obszar zaklasyfikowany do takiej kategorii w ewidencji gruntów i budynków.

[9]Za tereny zdegradowane uznaje się obszary powojskowe, poprzemysłowe, pokolejowe i popegeerowskie.

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone Uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z późn. zmianami są zamieszczone na stronie www.ipaw.walbrzych.eu oraz www.rpo.dolnyslask.pl.   

Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie 15 Regulaminu konkursu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - 1.3.4 - ZIT AW (schemat a) (PDF 776 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wsparcie w konkursie będzie udzielane jako:

1) pomoc publiczna w przypadku wydatków objętych pomocą inwestycyjną na infrastrukturę lokalną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz

2) pomoc de minimis w przypadku wydatków nieobjętych ww. rozporządzeniem, w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020).

W przypadku wydatków objętych pomocą inwestycyjną na infrastrukturę lokalną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – 85% (maksymalna kwota pomocy stanowi różnicę między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji, ale nie może przekroczyć wartości 85% kosztów kwalifikowalnych projektu).

W przypadku wydatków objętych pomocą de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 – 85% (z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych, z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro).

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 1407/2013 całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu w rozumieniu art. 2 ust.2 nie może przekroczyć 200 000,00 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

Jedno przedsiębiorstwo zgodnie z zapisami Rozporządzenia 1407/2013 obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków: 

- jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;

- jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej; 

- jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki; 

- jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.   

W sytuacji gdy wnioskowana kwota dofinansowania spowoduje, iż otrzymanie pomocy przekroczy ustanowiony limit obowiązujący dla „jednego przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 2 pkt.2, w wysokości 200 000 EUR lub 100 000 EUR w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów, wówczas projekt nie będzie mógł uzyskać wsparcia.

Maksymalny poziom dofinansowania ww. wydatków jako pomocy de minimis będzie adekwatny do poziomu dofinansowania wyliczonego na podstawie obliczenia kwoty pomocy otrzymanej na inwestycję w projekcie na podstawie rozporządzenia w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną.

W trakcie oceny weryfikowana będzie informacja o otrzymanej przez wnioskodawcę pomocy de minimis w oparciu o dane dostępne w systemie SUDOP. Stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnej kwoty pomocy de minimis będzie skutkowało zmniejszeniem dofinansowania lub odrzuceniem projektu podczas oceny wniosku.

Ponowna weryfikacja poziomu otrzymanej pomocy de minimis przez wnioskodawcę będzie występowała na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

Niespełnienie ww. warunków będzie mogło skutkować obniżeniem kwoty pomocy de minimis lub odmową podpisania umowy o dofinansowanie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Zgodnie z postanowieniami Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla  RPO WD 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego na realizację Działania 1.3, Podziałania 1.3.4, przewidziano:

W ramach Schematu 1.3 A

                              2 622 364 EUR                                 

(11 308 682, 5PLN  kurs obowiązujący w marcu 2020 r.: 1 Euro = 4, 3124zł) 

Ze względu na ogólne kryterium formalne oceny projektów „Maksymalna kwota dofinansowania projektu” wnioskowana w projekcie wartość dofinansowania nie może przekroczyć alokacji przeznaczonej na konkurs.

Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach poddziałania.

Zgodnie z SZOOP RPO WD maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

- Schemat 1.3 A – 10 mln PLN

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 28 lutego 2023.

Końcem okresu kwalifikowalności wydatków jest 31.12.2023.

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie. Termin złożenia wniosku końcowego o płatność nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2023 roku (w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od beneficjenta – IOK może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu).

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność, projekt musi być zakończony.

Nie przewiduje się stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków.

Możliwość zaliczki:do 90 % przyznanej kwoty dofinansowania EFRR przy czym maksymalna wysokość jednej transzy zaliczki nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 40% dofinansowania projektu – wszyscy Beneficjenci.

Regulamin konkursu

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu dla Poddziałania 1.3.4 - ZIT AW (schemat A) z dnia 2 września 2020 r. (PDF 516 KB)

Regulamin konkursu 1.3.4 - ZIT AW (schemat A) obowiązuje od 2 września 2020 r. (PDF 1 MB)

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu dla Poddziałania 1.3.4 - ZIT AW (schemat A) z dnia 22 lipca 2020 (PDF 474 KB)

Regulamin konkursu 1.3.4 - ZIT AW (schemat A) wersja archiwalna z dnia 22 lipca 2020 (PDF 1 MB)

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu dla Poddziałania 1.3.4 - ZIT AW (Schemat A) z dnia 3 czerwca 2020 r. (PDF 373 KB)

Regulamin konkursu 1.3.4 - ZIT AW (schemat A) wersja archiwalna z dnia 3 czerwca 2020 (PDF 1 MB)

Regulamin konkursu 1.3.4 - ZIT AW (schemat A)- wersja archiwalna (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, którym należy posługiwać się ubiegając się o dofinansowanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu i jest zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu.

Na powyższej stronie zamieszczone są również wzory załączników do wniosku o dofinansowanie.

IOK informuje, że wypełniając wniosek o dofinansowanie należy stosować aktualną na dzień ogłoszenia naboru „Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, która jest umieszczona na stronie www.ipaw.walbrzych.eu. 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana  z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu i jest zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu.

Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie 14 Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje protest od negatywnego wyniku oceny oraz od niewybrania projektu do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach RPO WD.

Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie 20 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez:

  • e – mail: ipaw@ipaw.walbrzych.eu  
  • telefon: (74)  84 74 150, faks. (74) 84 74 151
  • bezpośrednio w siedzibie:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

ul. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

w poniedziałki, środy, czwartki w godz.: 7.30 – 15.30

we wtorki w godz.: 7.30 – 16.30

w piątki w godz.: 7.30 – 14.30. 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.ipaw.walbrzych.eu oraz www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu.

Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do list projektów ocenionych w poszczególnych etapach oceny i listy projektów wybranych do dofinansowania.

Linki

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest wraz z załącznikami na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.