1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu SpołecznegoWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

od 01.02.2018 do 30.04.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

Poddziałanie

1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2018

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

Niniejszy konkurs ma formę konkursu otwartego, co oznacza, że nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w  sposób ciągły do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IOK.

Wnioskodawcy mogą składać  wnioski w ramach odrębnych rund konkursu:

I runda
01 - 28.02.2018 (do godz. 23:59)

II runda
01.03 - 30.04.2018 (do godz. 23:59)

III runda
01.05-31.07.2018 (do godz. 23:59)

kolejne rundy
co 3 miesiące - od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca (do godz. 23:59)

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • Instytucje rynku pracy
  • Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii
  • Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze
  • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze
  • Specjalne Ośrodki Wychowawcze
  • Domy samotnej matki
  • Centralny Zarząd Służby Więziennej
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Szkoły specjalne 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych poprzez instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowaną wsparciem.

Niniejszy konkurs służy zwiększeniu możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria zostały określone w regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95,00%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

150 000 000 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 z dnia 9.04.2018 r. - AKTUALNY - zobacz dokument z zaznaczonymi zmianami

Poprzednie (nieaktualne) wersje regulaminu:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt VII regulamin konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące konkursu:

Linki

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie IOK www.efs.mrpips.gov.pl 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.