1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym KONKURS IIIInfrastruktura i Środowisko

Termin konkursu

zakończony 29.12.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Infrastruktura i Środowisko

Działanie

1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

Poddziałanie

1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym KONKURS III

Termin rozstrzygnięcia konkursu

min rozstrzygnięcia konkursu - lipiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejul.

Konstruktorska 3a,

02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie umieszczonego po adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl

Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z regulaminem konkursu.

Kto może składać wnioski?

  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),
  • wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085),

w obu powyższych przypadkach zewskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz z miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych) oraz z miast średnich, w tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020, obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu (załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Budżet w ramach Konkursu wynosi 300 000 000,00PLN ze środków Funduszu Spójności i jest podzielony w następujący sposób::

a) 100 mln PLN - dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych w obu powyższych przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz z miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych);

b) 200 mln PLN - dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych z miast średnich (wykaz miast średnich stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu);

c) w ramach kwoty, o której mowa w lit. b– 100 mlnPLN przeznaczone będzie wyłącznie dla  spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych z miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (wykaz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu).

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej IOK w zakładce „Punkt informacyjny”.Odpowiedzi na pytania udzielane są indywidualnie i zamieszczane są na stronie internetowej IOK w zakładce „Punkt informacyjny”, jednakże w przypadku gdy liczba pytań jest znacząca, w zakładce „Punkt informacyjny” zamieszczane są odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania w „Bazie najczęściej zadawanych pytań”.

Linki

link

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.