13.1 Infrastruktura ochrony zdrowiaRPO Lubelskiego

Termin konkursu

od 29.12.2017 do 16.02.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Lubelskiego

Działanie

13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2019

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu LSI2014

Kto może składać wnioski?

Podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą[1] udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

- jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe albo instytucje gospodarki budżetowej,

- przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 18291447, z późn. zm.)) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty lecznicze ujęte w ramach przedsięwzięcia „Zdrowe Lubelskie – optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych” wymienionego w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr CLXXI/3496/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.).

[1] W rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper wspierane będą projekty polegające na przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – jako element projektu – rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Procent dofinansowania projektu.

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR: 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów generujących dochód zgodnie z luką finansową[1]).

2. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu(środki EFRR + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa[2] lub z innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez odrębną instytucję): 95% wydatków kwalifikowalnych.

3. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 5% wydatków kwalifikowalnych.

4. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: nie dotyczy.

5. Minimalna i maksymalna wartość projektu: nie dotyczy

6. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

- Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: nie dotyczy

- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: nie dotyczy

[1] Nie dotyczy projektów, o których mowa w art. 61 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia ogólnego 1303/2013.

[2] Środki przyznawane przez IZ RPO w ramach RPO WL projektom, które spełniły kryteria oceny projektów dotyczące wpływu projektu na rewitalizację danego obszaru. Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 1303/2013 z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy projekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu z budżetu państwa. Wnioskodawca składa oświadczenie, że projekt jest realizowany na obszarze rewitalizowanym lub zostanie objęty przygotowywanym Lokalnym Programem Rewitalizacji. Informacje zawarte w oświadczeniu podlegają weryfikacji IZ RPO najpóźniej na etapie złożenia przez Wnioskodawcę ostatniego wniosku o płatność.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 89 411 768,40 PLN[1], w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 8 941 176,84 PLN.[1] Kwota przeliczona wg kursu 1EUR = 4,2432 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (09.01.2018) (PDF 2 MB)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu (09.01.2018) (PDF 933 KB)

Regulamin konkursu (27.11.2017) (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 189 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (27.11.2017)) (PDF 1 MB)

Wzór porozumienia (27.11.2017) (PDF 927 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekty z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej informacje udzielane są pod nr telefonu (81) 44-16-756, oraz za pomocą poczty elektronicznej defrr@lubelskie.pl.

Linki

Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Ogłoszenie o Naborze

 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.