1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkursy horyzontalneRPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

zakończony 1.06.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie

1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkursy horyzontalne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8:00 dnia 18maja 2020 r. do godz. 15:00 dnia 01 czerwca 2020 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie:https://snow-dip.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie. Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. 

Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie.

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje się datę skutecznego złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8:00 dnia 18maja 2020 r. do godz. 15:00 dnia 01 czerwca 2020 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie:https://snow-dip.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie. Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie.

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

Skany załączanych w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR załączników będących kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”:

  • przez osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest Wnioskodawca, lub
  • przez właściciela dokumentu potwierdzanego „za zgodność” niebędącego Wnioskodawcą – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest podmiot inny niż Wnioskodawca np. Partner, podmiot realizujący projekt.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wnioski wypełnione w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje się datę skutecznego złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

W przypadku problemów technicznych z systemem informatycznym SNOW należy niezwłocznie zgłosić problem na adres email:gwnd@dolnyslask.pl .

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie konkursu.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • IOB

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020 określone dla Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania nr 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny, Schematu 1.4 C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych:

a) wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie (np. rozwój zintegrowanego, regionalnego systemu informacji na temat ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowanie informacji, prezentacja stref aktywności gospodarczej na zagranicznych targach branżowych);

Przykładowe działania: dostarczanie informacji o regionie, jego specyfice oraz organizowanych tu wydarzeniach o znaczeniu międzynarodowym, prezentacja walorów inwestycyjnych regionu oraz jego przewagi konkurencyjnej, prezentacja ofert inwestycyjnych, stworzenie bazy kontaktów dla inwestorów w regionie, promocja atrakcyjności inwestycyjnej i przedsiębiorczości regionu.

b) promocja gospodarcza regionu w celu przyciągnięcia nowych inwestorów. Promocja dopuszczalna jest w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w tym również poprzez działania medialne (informacyjne, promocyjne, edukacyjne).

Przykładowe działania: systemowa kampania promująca atrakcyjność inwestycyjną i gospodarczą regionu (wybranego) w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez – organizację imprez lub wydarzeń o charakterze gospodarczym, przeprowadzenie działań informacyjno-reklamowych w kraju i za granicą).Założenia projektu obligatoryjnie muszą wpisywać się w dokumenty strategiczne dot. polityki inwestycyjnej regionu w zakresie promocji gospodarczej (np. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego lub Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 (RSI WD).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru  (DOCX 372 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 6 000 000,00 PLN

W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną maksymalny limit dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

W przypadku wydatków objętych pomocą de minimis maksymalny limit dofinansowania wynosi, 85% wydatków kwalifikowalnych - z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych, z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie przekracza równowartości 200 000 EUR (w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów – 100 000 EURO w okresie trzech lat podatkowych), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: w ramach schematu 1.4 C – 2 711 303,00 EUR

Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,408 PLN* ( kurs na sierpień 2020 r. ) alokacja w PLN wynosi 11 951 423,62 PLN.

*Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 161 KB) - aktualizacja 27.08.2020 

Regulamin konkursu  (DOCX 160 KB)

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej DIP: http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1468-1-4-c-promocja-oferty-gospodarczej-regionu-na-rynkach-krajowych-i-miedzynarodowych-konkurs-horyzontalny-389-20.html 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (DOCX 468 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 451 KB)

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (DOCX 452 KB)

Wzór umowy/ decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami znajdują się na stronie DIP:

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1468-1-4-c-promocja-oferty-gospodarczej-regionu-na-rynkach-krajowych-i-miedzynarodowych-konkurs-horyzontalny-389-20.html

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w schemacie 1.4 C można kierować poprzez następującą instytucję:

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP

e-mail: info.dip@umwd.pl
telefon: 71 776 58 02, 71 776 58 13
bezpośrednio w siedzibie:
DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4,
53-611 Wrocław

Linki

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1468-1-4-c-promocja-oferty-gospodarczej-regionu-na-rynkach-krajowych-i-miedzynarodowych-konkurs-horyzontalny-389-20.html 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.