1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwach

1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa - ANULOWANYRPO Podlaskiego

Termin konkursu

zakończony 31.08.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwach

Poddziałanie

1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa - ANULOWANY

Termin rozstrzygnięcia konkursu

dla projektów złożonych w ramach rundy I: czerwiec 2020 r.; dla projektów złożonych w ramach rundy II: lipiec 2020 r.; dla projektów złożonych w ramach rundy III: sierpień 2020 r.; dla projektów złożonych w ramach rundy IV: wrzesień 2020 r.; dla projektów złożonych w ramach rundy V: październik 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 30 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020r. do godz. 16:00 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia danej rundy konkursu.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są:

 • przedsiębiorstwa;
 • JST i jednostki organizacyjne JST, ich związki i stowarzyszenia;
 • instytucje otoczenia biznesu;
 • porozumienia ww. podmiotów reprezentowane przez Lidera.

Wnioskodawcy inni niż przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o wsparcie wyłącznie pod warunkiem zapewnienia udziału przedsiębiorstw w realizacji projektu – grupą docelową (ostatecznym odbiorcą) wsparcia w ramach Poddziałania 1.4.1 są przedsiębiorstwa sektora MŚP.

Wsparcie w ramach Poddziałania 1.4.1 będą mogły uzyskać przedsiębiorstwa:

 • posiadające siedzibę na terytorium województwa podlaskiego, a w przypadku osoby fizycznej – główne miejsce prowadzenia działalności na terytorium województwa podlaskiego; warunek będzie weryfikowany na podstawie wpisu do CEIDG albo KRS na moment złożenia wniosku oraz na moment udzielenia wsparcia;
 • posiadające status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa – w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, tj.:
  • mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR;
  • małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 10 milionów EUR;
  • średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, w zakresie promocji gospodarczej regionu (priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości).

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty polegające na realizacji działań promocyjnych dotyczących:

 • udziału w krajowych i zagranicznych targach/wystawach;
 • wizyt studyjnych oraz misji zagranicznych (wyjazdowych i przyjazdowych);
 • organizacji zbiorowych wystaw na terenie województwa podlaskiego – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych;udziału w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym.

Premiowane będą projekty przyczyniające się w szczególności do:

 • rozwoju sektorów gospodarki wskazanych w Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+;
 • promocji i nawiązywania relacji gospodarczych na priorytetowych zagranicznych rynkach geograficznych określonych w Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego (Promocja submarki gospodarczej);
 • powstawania partnerstw między podmiotami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu (PDF 464 KB).

Przewodnik po kryteriach (PDF 646 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw– do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
 • dla średnich przedsiębiorstw – do 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
 • pozostałe podmioty – do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

W przypadku:

 • wydarzeń odbywających się poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej – maksymalna kwota wsparcia na jeden podmiot wynosi 100 000,00 PLN;
 • wydarzeń odbywających się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – maksymalna kwota wsparcia na jeden podmiot wynosi 50 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 3 000 000,00 PLN, z czego:

 1. na rundę I konkursu (projekty złożone od 30 marca do 30 kwietnia 2020 r.) przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 600 000,00 PLN,
 2. na rundę II konkursu (projekty złożone od 01 maja do 29 maja 2020 r.) przeznacza się środki w wysokości nie większej 600 000,00 PLN.
 3. na rundę III konkursu (projekty złożone od 01 czerwca do 30 czerwca 2020 r.) przeznacza się środki w wysokości nie większej 600 000,00 PLN.
 4. na rundę IV konkursu (projekty złożone od 01 lipca do 31 lipca 2020 r.) przeznacza się środki w wysokości nie większej 600 000,00 PLN.
 5. na rundę V konkursu (projekty złożone od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r.) przeznacza się środki w wysokości nie większej 600 000,00 PLN.

Rezerwa na odwołania wynosi 5% alokacji na konkurs, tj.: 150 000,00 PLN, po 30 000,00 PLN na każdą z rund.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 749 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 111 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 t.j. z późń. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 19 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs:

 • tel. (85) 66 54 930, - 984, - 929, - 954, -324, - 926, - 983, - 989, - 316, - 982
 • e-mail: przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-004/20).

Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

 • w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;
 • w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;
 • w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Linki

Link do pełnej dokumentacji znajduje się na stronie: rpo.wrotapodlasia.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.