1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwach

1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwaRPO Podlaskiego

Termin konkursu

zakończony 22.06.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwach

Poddziałanie

1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena wniosków na bieżąco, według daty i czasu wpływu wniosku w wersji elektronicznej (za pomocą Generatora Wniosków Aplikacyjnych), przy czym umowy o dofinansowanie mogą zostać zawarte najpóźniej 31 grudnia 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków

Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje, iż z dniem 22.06.2020r. nabór nr  RPPD.01.04.01-IZ.00-20-005/20 zostaje zamknięty.

Zgodnie  z zapisami "Wezwania w trybie nadzwyczajnym do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów", Podrozdział 9.1 Podstawowe zasady składania wniosków o dofinansowanie termin zakończenia przedmiotowego naboru wniosków o dofinansowanie został ustalony na dzień 30 czerwca 2020r. (do godz. 15.30). Dalsze zapisy Wezwania (...) dopuszczają natomiast wcześniejsze zamknięcie naboru przez ION w przypadku gdy wartość dofinansowania złożonych wniosków przekroczy 100% dostępnej alokacji.

Alokacja dotychczas złożonych wniosków (na dzień 22.06.2020r.) przekroczyła 100% dostępnej alokacji tj. 35 000 000,00 PLN (do IZ RPOWP wpłynęło ponad 2500 wniosków o dofinansowanie). W związku z powyższym nabór wniosków o dofinansowanie w ramach przedmiotowego wezwania został zakończony w terminie wcześniejszym niż ustalony pierwotnie, tj. 22.06.2020r.

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: rpo.wrotapodlasia.pl w terminie 22.06.2020 r. od godz. 8:00 do 30.06.2020 r. do godziny 15:30 lub do zamknięcia naboru komunikatem ION w związku z przekroczeniem 100% alokacji (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami do ION w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej za pomocą GWA2014.

Uwaga Wnioskodawcy! 

Nabór wniosków na kapitał obrotowy. Przeciążenie serwera

Beneficjenci, którzy próbują złożyć wniosek o dotację na kapitał obrotowy na stronie rpo.wrotapodlasia.pl, mogą mieć problemy z wysłaniem wniosku. Nasz system działa, ale ponad tysiąc osób próbuje w tym samym czasie wysłać wniosek i system się zawiesza.

Dziś, 22 czerwca, o godzinie 8.00, rozpoczęło się składanie wniosków na dofinansowanie  kapitału obrotowego podlaskich firm. Ze względu na ogromną popularność tego konkursu, mogą mieć Państwo problem z przesłaniem wniosku. System działa, ale się zawiesza. Jednak cały czas wnioski do nas dochodzą. Te osoby, które mają problemy, prosimy o cierpliwość i ponowne przesłanie wniosku.

W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. problemów technicznych takich jak awaria GWA) Instytucja Zarządzająca RPO zastrzega sobie możliwość zmiany formy składania wniosków o dofinansowanie projektu przewidzianej w Wezwaniu lub zmianę  terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektu podając ten fakt do publicznej wiadomości przez m.in. stronę internetową www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl.  Wszelkie komunikaty w tym temacie  zostaną zamieszczone na tych właśnie stronach,  prosimy więc o stosowanie się  do zamieszczanych komunikatów.

Uwaga: czasowa niedostępność GWA nie może powodować roszczeń ze strony wnioskodawcy

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu generatora, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie, informacja odnośnie odpowiednich zasad postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej generatora www.rpo.wrotapodlasia.pl/GWA) lub na stronach internetowych www.rpo.wrotapodlasia.pl , www.funduszeeuropejskie.gov.pl.   

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są mikro i małe przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108. 

Nie przewiduje się możliwości aplikowania w partnerstwie lub konsorcjum.

Za przedsiębiorstwo uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz uzyskania wsparcia uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców), które spełnia wszystkie poniższe warunki:
a) posiada odpowiednio status mikro lub małego przedsiębiorcy;
b) nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r.;
c) nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19;
d) w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;
e) prowadził działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019;
f) według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
g) posiada siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem wezwania jest wybór do dofinansowania projektów mających wpływ na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19. Projekty będą realizowane w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu RPOWP 2014-2020, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach niniejszego wezwania udzielane będzie wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw.Wsparcie dedykowane dla przedsiębiorstw na utrzymanie działalności gospodarczej w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności. Pomoc będą mogły uzyskać mikro i małe przedsiębiorstwa, które odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 (PDF 587 KB) do Wezwania.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

35 000 000,00 PLN

Regulamin konkursu

Komunikat 1.4.1 - zmiana Wezwania 3.07.2020 (PDF 512 KB)

Tabela zmian (PDF 512 KB)

WEZWANIE do składania wniosków 1 4 1 Dotacja na KO - zmiana 03 07 2020 (PDF 944 KB)

Wezwanie do składania wniosków (PDF 896 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 105 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 688 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Wezwaniu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji w sprawach dotyczących wezwania udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs:

- tel. (85) 66 54 399 oraz (85) 66 54 926;
- w przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego z ION można kontaktować się również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr wezwania/naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-005/20) natomiast w treści maila oprócz zapytania należy wskazać numer telefonu do kontaktu,
- pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej naboru. IOK zastrzega sobie możliwość publikowania wyłącznie wybranych odpowiedzi, które mogą mieć znaczenie dla potencjalnego Wnioskodawcy.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

- w Białymstoku, infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl,

- w Suwałkach, tel. (87) 563 02 11, (87) 563 02 19, (87) 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl,

- w Łomży, tel. (86) 216 33 26, (86) 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej ION: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Linki

rpo.wrotapodlasia.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.