1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwach

1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwaRPO Podlaskiego

Termin konkursu

zakończony 16.02.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwach

Poddziałanie

1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena wniosków na bieżąco, lista wniosków przekazanych do oceny uszeregowana według najwyższego % spadku obrotów

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie 15.02.2021 r. od godz. 8:00 do 16.02.2021 r. do godz. 15:00 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). Wysyłka wniosku jest możliwa tylko przy wykorzystaniu pliku startowego.

Ponadto wnioskikodawcy, listy dostarczone na liście projektów przekazanych do oceny są sporzadzenia do wydania 2 egzemplarzy wydania dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami do ION w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia publikacji projektów przekazanych do oceny .

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są mikro i małe przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108.  

Za przedsiębiorstwo uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz uzyskania wsparcia uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców), które spełnia wszystkie poniższe warunki:
a) posiada odpowiednio status mikro lub małego przedsiębiorcy;
b) nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r.;
c) w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;
d) prowadził działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019;e)       według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
f) przynajmniej od 31 grudnia 2019 r. posiada siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem wezwania jest wybór do dofinansowania projektów mających wpływ na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19. Projekty będą realizowane w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu RPOWP 2014-2020, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach niniejszego wezwania udzielane będzie wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw. Wsparcie dedykowane dla przedsiębiorstw na utrzymanie działalności gospodarczej w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności. Pomoc będą mogły uzyskać mikro i małe przedsiębiorstwa, które odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 40% w okresie kwiecień-grudzień lub w okresie październik-grudzień (IV kwartał) 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku, w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Wezwania. (PDF 530 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 25 000 000,00 PLN

Regulamin konkursu

Wezwanie do składania wniosków (PDF 526 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 378 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 628 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów nie przewiduje się środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Informacji w sprawach dotyczących wezwania udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs:

- tel. (85) 66 54 399;
- w przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego z ION można kontaktować się również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr wezwania/naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-001/21) natomiast w treści maila oprócz zapytania należy wskazać numer telefonu do kontaktu,
- pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.plw zakładce dotyczącej naboru. ION zastrzega sobie możliwość publikowania wyłącznie wybranych odpowiedzi, które mogą mieć znaczenie dla potencjalnego Wnioskodawcy.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

- w Białymstoku, infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl,
- w Suwałkach, tel. (87) 563 02 11, (87) 563 02 19, (87) 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl,
- w Łomży, tel. (86) 216 33 26, (86) 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej ION: www.rpo.wrotapodlasia.pl 

Linki

rpo.wrotapodlasia.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.