1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwach

1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwaRPO Podlaskiego

Termin konkursu

od 28.02.2020 do 31.12.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwach

Poddziałanie

1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Termin rozstrzygnięcia konkursu

1) dla projektów złożonych w ramach rundy I: lipiec 2020 r. 2) dla projektów złożonych w ramach rundy II: sierpień 2020 r. 3) dla projektów złożonych w ramach rundy III: wrzesień 2020 r. 4) dla projektów złożonych w ramach rundy IV: październik 2020 r. 5) dla projektów złożonych w ramach rundy V: grudzień 2020 r. 6) dla projektów złożonych w ramach rundy VI - luty 2021 r., 7) dla projektów złożonych w ramach rundy VII - kwiecień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 28 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do godziny 12:00 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. projekty złożone w ramach: 

 • Runda I - 3 kwiecień 2020 r  
 • Runda II - 6 maj 2020 r.  
 • Runda III - 3  czerwiec 2020 r.  
 • Runda IV - 3 lipiec 2020 r.  
 • Runda V - 3 września 2020 r.
 • Runda VI - 4 listopada 2020 r.  
 • Runda VII - 7 stycznia 2021 r. 

Nieaktualne:

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. projekty złożone w ramach: 

 • Runda I - 3 kwiecień 2020 r.
 • Runda II - 6 maj 2020 r.
 • Runda III - 3 czerwiec 2020 r.
 • Runda IV - 3 lipiec 2020 r.
 • Runda V - 5 sierpień 2020 r.
 • Runda VI - 3 wrzesień 2020 r.
 • Runda VII - 5 październik 2020 r.
 • Runda VIII - 4 listopad 2020 r.
 • Runda IX - 3 grudzień 2020 r.
 • Runda X - 7 styczeń 2021 r.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są:
mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, w zakresie promocji gospodarczej regionu Typ projektu 1A Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy), (priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości). W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące realizacji / zakupu prorozwojowych i proinnowacyjnych usług doradczych świadczonych przez IOB na rzecz MŚP, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa lub wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji. Wsparciem w ramach konkursu mogą zostać objęte przedsiębiorstwa z sektora MŚP na realizację specjalistycznych usług doradczych ujętych w Katalogu usług (lub zgłoszonych do ujęcia w Katalogu usług), świadczonych przez podmioty ujęte na Liście kwalifikowanych dostawców usług. Zgłoszenie dostawcy usługi i/lub usługi powinno nastąpić nie później niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie przez MŚP. Natomiast wpis usługi do Katalogu usług powinien nastąpić przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie na maksymalnie 2 specjalistyczne usługi doradcze, biorąc pod uwagę łącznie (kumulatywnie) nabór bieżący oraz zakończony nabór numer RPPD.01.04.01-IZ.00-20-003/19 z 2019 roku.
Oznacza to, że w ramach niniejszego naboru:
a) może ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie 2 usług doradczych Wnioskodawca, który w ogóle nie otrzymał dofinansowania na realizację usługi doradczej,
b) może ubiegać się o dofinansowanie 1 usługi doradczej Wnioskodawca, który uzyskał dofinansowanie na realizację 1 usługi doradczej,
c) wyłączony z możliwości ubiegania się o dofinansowanie jest Wnioskodawca, który uzyskał dofinansowanie na realizację 2 usług doradczych.

Jako uzyskanie dofinansowania należy rozumieć co najmniej wybór projektu do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu. (PDF 658 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu  

Pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:

-   do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem – dla mikro i małych przedsiębiorstw; -   do 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem – dla średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wymagany wkład własny:

-   15% – mikro i małe przedsiębiorstwa,
-   25% – średnie przedsiębiorstwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów   Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 5 000 000,00 PLN. Rezerwa na odwołania wynosi 5% alokacji na konkurs, tj.: 250 000,00 PLN.

Regulamin konkursu

regulamin konkursu z dnia 07.07.2020 (PDF 847 KB)

tabela zmian do Regulaminu konkursu (PDF 475 KB)

Nieaktualne:

Regulamin konkursu  (PDF 848 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie  (PDF 111 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu 17.02.2020 (PDF 1 MB)

Nieaktualne:

Wzór umowy o dofinansowanie  (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 22 Regulaminu konkursu (PDF 848 KB).

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze  na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs: 
-  tel. (85) 66 54 -926, -316, -324, -929, -930, -954, -982, -983, -984, -989 w godz. od 9.00 do 13.00;
-  e-mail: dzwigniabiznesu@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20),

Regulamin konkursu jest dostępny w Departamencie Innowacji i Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl  

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:
-   w Białymstoku, infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl,
-   w Suwałkach, tel. (87) 563 02 11, (87) 563 02 19, (87) 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl,
-   w Łomży, tel. (86) 216 33 26, (86) 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Linki

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie rpo.wrotapodlasia.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.