1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwach

1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwaRPO Podlaskiego

Termin konkursu

zakończony 31.03.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwach

Poddziałanie

1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2020 r

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 28.02.2020 r. do 31.03.2020 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami do IOK w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 3 kwietnia 2020 r.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020w ramach niniejszego konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:
-  funkcjonujące w regionie  Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB),
- jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne JST, lub ich związki i stowarzyszenia.

Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) to podmioty, bez względu na formę prawną , prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw (tj. inkubatory technologiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowe, centra transferu technologii, ośrodki wspierające przedsiębiorczość akademicką, inkubatory przedsiębiorczości, itp.), zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Są to podmioty posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP. 

Nie przewiduje się możliwości aplikowania w partnerstwie lub konsorcjum.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu RPOWP 2014-2020, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności województwa podlaskiego, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte pilotażowe projekty w ramach Typu 1 Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), dotyczące tworzenia oraz rozwoju infrastruktury biznesowej, w tym inkubatorów przedsiębiorczości, przewidujące komponent oferowania przez inkubatory wystandaryzowanych usług (np. księgowych, doradztwa prawnego).

Ponadto tworzenie nowej infrastruktury IOB powinno być uzasadnione wynikami analizy finansowo-ekonomicznej inwestycji obejmującej także jej funkcjonowanie po okresie realizacji.

W wyniku realizacji działania oczekiwane jest stworzenie skutecznej oferty wsparcia początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstwa oraz profesjonalizacja, czyli podniesienie jakości i rozszerzenie usług inkubatorów. Wsparcie w tym zakresie dotyczy szeroko pojętych inicjatyw edukacyjnych, informacyjnych i upowszechniających ideę przedsiębiorczości, co stanowi uzupełnienie planowanych w zakresie EFS działań związanych z rozwojem kreatywności, inicjatywności, przedsiębiorczości na wszystkich etapach edukacji.

Projekty wspierane w ramach konkursu będą prowadziły do poszerzania, w wymiarze jakościowym jak i ilościowym, oferty świadczonych przedsiębiorcom usług, w tym wprowadzenie nowych lub znacząco ulepszonych usług.

Przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury IOB wspierane będą przy spełnieniu następujących warunków:
- działalność IOB wpisuje się w krajową lub regionalną strategię inteligentnej specjalizacji,
-  IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury planowanej do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia,
- przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych,
- przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym regionie, chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu (PDF 534 KB).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowalnych/kwota dofinansowania UE na poziomie projektu nie może przekroczyć:
-        w przypadku wydatków objętych pomocą na infrastrukturę lokalną, kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji, przy czym poziom dofinansowania UE nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
-        w przypadku wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną, poziom dofinansowania nie przekracza poziomu wynikającego z mapy pomocy regionalnej;
-        w przypadku wydatków objętych pomocą de minimis, poziom dofinansowania UE nie przekracza 85% kosztów kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 000 000,00 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  (PDF 892 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 950 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t.j.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs: 

 tel. (85) 66 54 316, -989, -324, -926, -929, -930, -982, -983, -984 (w godz. od 09.00 do 13.00).

e-mail: przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;
w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;
w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Linki

pełna dokumentacja dostępna na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.