1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji

1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji (371/19)RPO Śląskiego

Termin konkursu

zakończony 6.04.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Śląskiego

Działanie

1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji

Poddziałanie

1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji (371/19)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

do 6 miesięcy od złożenia wniosku o dofinansowanie

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl.

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Nabór z wykorzystaniem: 

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ 

lub 

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/

Kto może składać wnioski?

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów są podmioty wskazane jako ich wnioskodawcy w Wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie można otrzymać na rozwój infrastruktury wsparcia innowacji o charakterze regionalnym lub lokalnym oraz na funkcjonowanie regionalnego oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacyjności.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2943/88/VI/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

- nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą,
- nie są objęte pomocą de minimis,
- nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

W pozostałych przypadkach – 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. 

Cross-financing: do 10% wszystkich kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 185 000,00 PLN, tj. 1 199 898,17 EUR 

Data określenia wartość w PLN 2019-11-28 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,3212 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (RTF 5 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie  (PDF 539 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie  (PDF 561 KB)

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu (PDF 722 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (PDF 538 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Protesty nie obejmują trybu pozakonkursowego.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:

032 77 40 172  
032 77 40 193  
032 77 40 194  

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.