1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczegoRPO Kujawsko-pomorskiego

Termin konkursu

zakończony 29.05.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Kujawsko-pomorskiego

Działanie

1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Poddziałanie

1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

paździenik 2020r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo –Kancelaryjne, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu (PDF 572 KB). Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu (PDF 572 KB).

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

−    instytucję otoczenia biznesu[1]

−    partnerstwo instytucji otoczenia biznesu z MŚP[2].

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą/statutową na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada oddział na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, należy przez to rozumieć wyodrębniony organizacyjnie oddział z wpisem do KRS oraz właściwością miejscową organu podatkowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (samodzielnie prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe).

[1] Przez Instytucję Otoczenia Biznesu należy rozumieć każdy podmiot bez względu na formę prawną, prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

[2] Podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zgodnie z definicją z załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:  

Projekty polegające na tworzeniu lub rozwoju infrastruktury biznesowej:

1) centr demonstracyjnych – centra służące demonstracji doświadczeń, urządzeń lub produktów. W przedmiotowej kategorii nie mieszczą się hale targowo-wystawiennicze,

2) fab labs - niedużej wielkości warsztat/laboratorium testowe, umożliwiające użytkownikom korzystanie z dostępnych narzędzi (w dużej mierze nowoczesnych i sterowanych komputerowo), często potrzebnych do wytworzenia produktu, którego nie można włączyć w proces masowej produkcji,

3) living labs – infrastruktura stanowiąca instrument wdrażania podejścia popytowego do innowacyjności, tworząca warunki do współpracy różnych podmiotów np. producentów z użytkownikami. W ramach takiej infrastruktury powstaje środowisko, w którym innowacje powstają przy pomocy procesów testowania i eksperymentowania jako efekt wspólnej pracy obu stron.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu. (ZIP 62 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Wkład własny Wnioskodawcy stanowi co najmniej 15%[1] wydatków kwalifikowalnych projektu.

Szczegóły odnośnie wysokości zabezpieczenia wkładu własnego znajdują się w kryterium B.6 Prawidłowość określenia wkładu własnego.

[1] W tym co najmniej 0,5% wydatków kwalifikowanych stanowią środki prywatne. Przez środki prywatne należy rozumieć wkład własny wnioskodawcy, który nie nosi znamion środków publicznych w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej (np. kredyt komercyjny, dochody własne z działalności gospodarczej).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 11 552 606,91 zł [1]

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,3124 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2019 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2629 zł.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  (PDF 572 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 376 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 2 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu (PDF 572 KB).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Linki

Link do ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.