1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP

1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstwRPO Kujawsko-pomorskiego

Termin konkursu

od 30.11.2017 do 26.01.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Kujawsko-pomorskiego

Działanie

1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP

Poddziałanie

1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2018r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) [1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu (PDF 518 KB).

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu (PDF 518 KB).

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

  • jednostkę samorządu terytorialnego / jednostkę organizacyjną jst posiadającą osobowość prawną/ spółkę prawa handlowego (pełniącą rolę instytucji otoczenia biznesu[1]), w której większość udziałów/akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego,
  • związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego

Wnioskodawca i partnerzy muszą posiadać siedzibę na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

Odbiorca ostateczny (MŚP[2]) prowadzi działalność gospodarczą lub będzie ją prowadził na moment udzielenia wsparcia w ramach projektu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (w ramach konkursu ze wsparcia wykluczone  są przedsiębiorstw odpryskowe typu „spin-off” lub „spin-out”).

[1] Przez Instytucję Otoczenia Biznesu należy rozumieć każdy podmiot bez względu na formę prawną,  prowadzący  działalność  gospodarczą  w  rozumieniu  prawa  unijnego,  który prowadzi  działalność  służącą  tworzeniu  korzystnych  warunków  dla  rozwoju przedsiębiorczości, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe. Przy  czym  działalność  służąca  tworzeniu  korzystnych  warunków  dla  rozwoju przedsiębiorczości jest wymieniona jako jeden z głównych celów statutowych podmiotu.

[2] Zgodnie z definicją określoną w Załączniku 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

  • Przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i/lub zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych (w tym organizacja wydarzeń promujących postawy eksportowe, organizacja przedsięwzięć promujących marki eksportowe na rynkach docelowych, opracowywanie analiz rynków zagranicznych).
  • Udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.
  • Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym.
  • Tworzenie i ułatwianie nawiązywania zagranicznych kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw (poprzez np.: elektroniczne platformy wymiany informacji, czy w ramach współpracy międzyregionalnej podmiotów publicznych).
  • Projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu (tylko w połączeniu z typami projektów 1, 2, 3 lub 4).

Typy projektów nr 2, 3 i 5 mogą być realizowane poza terenem województwa kujawsko-pomorskiego.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu (PDF 100 KB).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

W przypadku wystąpienia w projekcie pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania może wynosić nie więcej niż:

  • 50% wydatków kwalifikowalnych dla projektów/wydatków objętych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1417),
  • 85% wydatków kwalifikowalnych dla projektów/wydatków w objętych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 5 000 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 14 500 000,00  zł.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  (PDF 518 KB) - obowiązuje od 04.12.2017r.

Regulamin konkursu (PDF 644 KB) - obowiązywał od 30.10.2017r. do 03.12.2017r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 426 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 19 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu (PDF 518 KB).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Linki

Link do ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.