1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

1.5 B Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw wynikających z Działania 1.2 – konkurs horyzontalny (404/20)RPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

zakończony 12.01.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Poddziałanie

1.5 B Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw wynikających z Działania 1.2 – konkurs horyzontalny (404/20)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8:00 dnia 30 września 2020 r. do godz. 15:00 dnia 12 stycznia 2021 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie. Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8:00 dnia 30 września 2020 r. do godz. 15:00 dnia 12 stycznia 2021 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie. Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie.

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

Skany załączanych w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR załączników będących kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”:

- przez osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest Wnioskodawca,

lub

- przez właściciela dokumentu potwierdzanego „za zgodność” niebędącego Wnioskodawcą – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest podmiot inny niż Wnioskodawca np. Partner, podmiot realizujący projekt.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wnioski wypełnione w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane. 

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje się datę skutecznego złożenia wniosku za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

W przypadku problemów technicznych z systemem informatycznym SNOW należy niezwłocznie zgłosić problem na adres email: maciej.syrek@dip.dolnyslask.pl

Wnioski robocze w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR są uznawane za złożone nieskutecznie i nie podlegają ocenie.

W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR po terminie wskazanym w Regulaminie i w ogłoszeniu o konkursie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR oznacza potwierdzenie zgodności wskazanej w nim treści, w szczególności oświadczeń zawartych w dokumencie (i załącznikach, które stanowią jego integralną część) ze stanem faktycznym.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (z wyłączeniem oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 7c ustawy wdrożeniowej, tj. oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji). Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”, która zastępuje pouczenie IOK o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas złożyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy.

IOK zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców/Beneficjentów:

 • MŚP;
 • zgrupowania i partnerstwa MŚP.

Ponieważ wsparcie w ramach niniejszego konkursu skierowane zostanie na wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych, ww. typy Wnioskodawców muszą być Beneficjentami/Grantobiorcami Działania 1.2 RPO WD. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W RAMACH KONKURSU MOŻLIWE SĄ DO REALIZACJI PROJEKTY dotyczące inwestycji w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwie). Wdrożenie wyników prac B+R w projekcie musi być efektem prac B+R przeprowadzonych/przeprowadzanych przez Wnioskodawcę lub na jego zlecenie w efekcie podpisania umowy o dofinansowanie przez tego Wnioskodawcę w konkursach ogłoszonych w Działaniu  1.2 RPO WD 2014-2020. W przypadku wdrażania wyników realizowanych na podstawie bonu na innowacje efektem wdrożenia muszą być badania realizowane na podstawie zawartej umowy z wykonawcą usługi grantowej.

Zgodnie z przedmiotem konkursu projekt musi być efektem przeprowadzonych/przeprowadzanych prac B+R, dlatego też  do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokument potwierdzający fakt, że projekt stanowi wdrożenie wyników prac B+R np. raport częściowy/ końcowy z przeprowadzonych/przeprowadzanych badań; księgi badań, plany badań, terminarze badań, wyniki laboratoriów analitycznych, certyfikacje, akredytacje etc.

W ramach typu 1.5 B przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa, dotyczące wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej na poziomie co najmniej regionalnym w ramach tzw. inwestycji początkowej.

Inwestycja początkowa oznacza:

a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 • założeniem nowego zakładu,
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
 • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub
 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;

b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Do oceny kryterium pn. „Innowacyjność produktowa lub procesowa” przyjmuje się następującą definicję innowacji:„przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu.”

Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić:

 • innowację produktową -oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
 • innowację procesową -oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności przedsiębiorcy, jednak inne rodzaje innowacji, będące dodatkowym efektem projektu wymienione we wniosku o dofinansowanie,  nie podlegają ocenie i nie jest możliwe w konkursie dofinansowanie wydatków przeznaczonych na innowację marketingową lub organizacyjną.

Dofinansowanie może otrzymać projekt, w którym brak jest barier wynikających z praw własności intelektualnej. Ocenie będzie podlegać czy kwestia praw własności intelektualnej nie stanowi bariery w realizacji projektu, w tym czy wnioskodawca wykazał dysponowanie lub możliwości dysponowania prawami własności intelektualnej wyników prac B+R wykorzystywanych w projekcie, jeśli są niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych w projekcie działań. Sprawdzane będzie czy Wnioskodawca zawarł w studium wykonalności/biznes planie stosowną informację, czy wnioskodawca dysponuje prawami własności intelektualnej oraz czy zaplanowane wdrożenie wyników prac B+R nie narusza praw własności intelektualnej.

Ponadto punktowane będą projekty wpisujące się w Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych  specjalizacji Dolnego Śląska (załącznik do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020). Ocenie podlegać będzie czy działania przewidziane w projekcie przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie obszarów i podobszarów regionalnych specjalizacji wskazanych w ww. dokumencie.

Do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

- branża chemiczna i farmaceutyczna;
- mobilność przestrzenna;
- żywność wysokiej jakości;
- surowce naturalne i wtórne;
- produkcja  maszyn  i  urządzeń, obróbka materiałów;
- technologie  informacyjno-komunikacyjne (ICT).

Ocena dokonana zostanie na podstawie wymienionych przez wnioskodawcę obszarów i podobszarów RSI oraz przytoczonego przez niego uzasadnienia.

- projekt wpisuje się w więcej niż 1 podobszar wskazany w RSI (6 pkt.),

- projekt wpisuje się w przynajmniej 1 podobszar wskazany w RSI (0 pkt.)

Kwota pomocy udzielanej jako regionalna pomoc inwestycyjna przyznana będzie na :

 • koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Dzierżawa/najem instalacji lub maszyn musi mieć formę leasingu finansowego i obejmować obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy.

 

Wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do obliczania kosztów inwestycyjnych, jeżeli spełniają następujące warunki:

a) należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc;

b) muszą podlegać amortyzacji;

c) należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą; oraz

d) muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej trzy lata.

Wydatki nieobjęte rozporządzeniem w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców finansowane będą na podstawie rozporządzenia de minimis:

 • wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu,
 • wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem/ koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę.

UWAGA:

1) Projekty muszą być realizowane na obszarze województwa dolnośląskiego.

2) Jeden Wnioskodawca może złożyć w tym konkursie tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu  (DOCX 368 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 000 PLN;

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 8 000 000 PLN

Poziom dofinansowania wynosi:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców–do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorców–do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy w okresie trzech lat podatkowych, z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Zgodnie z postanowieniami Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego na realizację Działania 1.5, Podziałania 1.5.1, Typ B przewidziano:

9 400 000,00 EUR (PLN  41 435 200,00 *, kurs 4,4080 PLN** na sierpień 2020 r.)

* W tym zabezpiecza się na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.

** Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie, z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

W sytuacji, gdy w konkursie nie ma negatywnie ocenionych projektów na żadnym etapie oceny oraz dostępna alokacja pozwala na dofinansowanie w pełnej wnioskowanej wysokości wszystkich projektów, wybór może zostać dokonany na pełną kwotę alokacji przeznaczonej na nabór.Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naborów może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach działania.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  (DOCX 155 KB)

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej DIP: http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1528-1-5-b-wsparcie-na-inwestycje-w-zakresie-wdrozenia-wynikow-prac-b-r-w-dzialalnosci-przedsiebiorstw-wynikajacych-z-dzialania-1-2-konkurs-horyzontalny-404-20.html 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (DOCX 467 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu  (DOCX 463 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami znajdują się na stronie DIP: http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1528-1-5-b-wsparcie-na-inwestycje-w-zakresie-wdrozenia-wynikow-prac-b-r-w-dzialalnosci-przedsiebiorstw-wynikajacych-z-dzialania-1-2-konkurs-horyzontalny-404-20.html 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.  1818).

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP

e-mail: info.dip@umwd.pl

telefon: 71 776 58 02, 71 776 58 13

bezpośrednio w siedzibie:

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4,

53-611 Wrocław

Linki

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca - http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1528-1-5-b-wsparcie-na-inwestycje-w-zakresie-wdrozenia-wynikow-prac-b-r-w-dzialalnosci-przedsiebiorstw-wynikajacych-z-dzialania-1-2-konkurs-horyzontalny-404-20.html 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.