1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19RPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

zakończony 19.08.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Poddziałanie

1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2020 r. ION zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia naboru.

Miejsce składania wniosków

Przekazanie wniosku o dofinansowanie do ION składa się z dwóch faz.

I faza – wypełnienie wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/. Aplikacja do wypełnienia wniosku o dofinansowanie będzie dostępna:

od godz. 8.00 dnia 10 sierpnia  2020 r. do godz. 16:30 dnia 13 sierpnia  2020 r.

Po wypełnieniu wniosku należy skorzystać z funkcji „Sprawdź” (mieszczącej się w górnej części aplikacji Generatora Wniosków), mającej na celu sprawdzenie  poprawności wprowadzonych danych.

Po wypełnieniu formularza wniosku i upewnieniu się o jego poprawności (poprzez funkcję „Sprawdź”) należy skorzystać z przycisku " Przedstaw dane do wysłania". Jeżeli wnioskodawca nie naciśnie przycisku „Przedstaw dane do wysłania” do godz. 16:30 13 sierpnia 2020 r., wniosek o dofinansowanie nie będzie mógł skutecznie być przesłany do ION w II fazie składania wniosku o dofinansowanie.

Należy skopiować i zapisać poniższe dane np. w pliku tekstowym

!UWAGA! bez tych danych w dniu naboru nie będzie możliwe wysłanie wniosku w fazie drugiej.

 

Przedstawione dane będą zawierały:

- login SNOW;

- suma kontrolna wniosku;

- kwota wsparcia z wniosku.

Przedstawione powyższe dane będą wymagane w dniu naboru do wypełnienia formularza w specjalnej aplikacji (rozszerzenia systemu SNOW ) mającego na celu wysłanie wniosku w fazie drugiej.

II faza – przesłanie wniosku o dofinansowanie do ION.

W terminie:

od godz. 11:00 dnia 17.08.2020 r. do godz. 15:00 dnia 19.08.2020 r.lub do przekroczenia 300% alokacji przewidzianej na niniejszy nabór.

Wnioskodawca wcześniej przygotowany wniosek o dofinansowanie wysyła do ION za pośrednictwem specjalnej aplikacji (rozszerzenia systemu SNOW ) zawierającej prosty formularz, dostępnej pod adresem: https://dotacjacovid-turystyka.dolnyslask.pl.

 

Należy mieć przygotowane przedstawione wcześniej w fazie pierwszej dane i z pomocą tych danych należy wypełnić formularz, formularz będzie zawierał pola:

- login SNOW;

- suma kontrolna wniosku;

- kwota wsparcia z wniosku.

 

Aplikacja będzie otwarta, nie będzie wymagane logowanie, formularz będzie weryfikował wprowadzone dane, sugerujemy użycie Kopiuj-Wklej.

 

Po wprowadzeniu powyższych danych należy nacisnąć przycisk „Wyślij wniosek do Instytucji”. Po wypełnieniu i wysłaniu danych pojawi się okno z komunikatem "Wniosek został wysłany do Instytucji”.

 

Wysłanie wniosku do instytucji nie oznacza, że wniosek został przyjęty. Do wnioskodawcy zostanie wysłana informacja zwrotna na adres email konta Wnioskodawcy o tym, że wniosek został przyjęty lub nie został przyjęty z powodu przekroczenia 300% alokacji przewidzianej na niniejszy nabór.

 

W przypadku gdy, z jednego konta będzie wysyłany więcej niż jeden wypełniony wniosek, dla każdego użytkownik konta będzie musiał wypełnić formularz umożliwiający jego wysłanie do instytucji.

 

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem specjalnej aplikacji, dostępnej pod adresem : https://dotacjacovid-turystyka.dolnyslask.pl  we wskazanym w Regulaminie terminie tj. od 17 do 19 sierpnia 2020 r. lub do przekroczenia 300% alokacji przewidzianej na niniejszy nabór.  Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do ION wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie.

Do wniosku o dofinansowanie nie będzie konieczne dołączenie jakiegokolwiek załącznika.

ION nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem: https://dotacjacovid-turystyka.dolnyslask.pl.

Wnioski wypełnione w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane. 

 

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do ION uznaje się datę skutecznego złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem: https://dotacjacovid-turystyka.dolnyslask.pl.

 

W przypadku problemów technicznych z systemem informatycznym SNOW należy niezwłocznie zgłosić problem na adres email: maciej.syrek@dip.dolnyslask.pl

 

Wnioski robocze w aplikacji https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i nie przesłane za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem: https://dotacjacovid-turystyka.dolnyslask.plsą uznawane za złożone nieskutecznie i nie podlegają ocenie.

 

W przypadku złożenia (wysłania) wniosku o dofinansowanie projektu w specjalnej aplikacji  dostępnej na stronie: https://dotacjacovid-turystyka.dolnyslask.pl po terminie wskazanym w Regulaminie i w ogłoszeniu o naborze, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Złożenie wniosku o dofinansowanie w specjalnej aplikacji dostępnej na stronie: https://dotacjacovid-turystyka.dolnyslask.pl oznacza potwierdzenie zgodności wskazanej w nim treści, w szczególności oświadczeń zawartych w dokumencie ze stanem faktycznym.

 

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (z wyłączeniem oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 7c ustawy wdrożeniowej, tj. oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji). Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”, która zastępuje pouczenie ION o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania naboru oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas złożyć do ION pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy.

 

ION zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie lub zmiany formy wniosku na inną niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

 

ION przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie, w przypadku, gdy wartość dofinansowania złożonych wniosków osiągnie pułap 300% alokacji dla niniejszego naboru.

Sposób składania wniosków

Przekazanie wniosku o dofinansowanie do ION składa się z dwóch faz.

I faza – wypełnienie wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-dip.dolnyslask.pl/. Aplikacja do wypełnienia wniosku o dofinansowanie będzie dostępna:

od godz. 8.00 dnia 10 sierpnia  2020 r. do godz. 16:30 dnia 13 sierpnia  2020 r.

Po wypełnieniu wniosku należy skorzystać z funkcji „Sprawdź” (mieszczącej się w górnej części aplikacji Generatora Wniosków), mającej na celu sprawdzenie  poprawności wprowadzonych danych.

Po wypełnieniu formularza wniosku i upewnieniu się o jego poprawności (poprzez funkcję „Sprawdź”) należy skorzystać z przycisku " Przedstaw dane do wysłania". Jeżeli wnioskodawca nie naciśnie przycisku „Przedstaw dane do wysłania” do godz. 16:30 13 sierpnia 2020 r., wniosek o dofinansowanie nie będzie mógł skutecznie być przesłany do ION w II fazie składania wniosku o dofinansowanie.

Należy skopiować i zapisać poniższe dane np. w pliku tekstowym !UWAGA! bez tych danych w dniu naboru nie będzie możliwe wysłanie wniosku w fazie drugiej.

Przedstawione dane będą zawierały:
- login SNOW;
- suma kontrolna wniosku;
- kwota wsparcia z wniosku.  

Przedstawione powyższe dane będą wymagane w dniu naboru do wypełnienia formularza w specjalnej aplikacji (rozszerzenia systemu SNOW ) mającego na celu wysłanie wniosku w fazie drugiej.

 

II faza – przesłanie wniosku o dofinansowanie do ION.

W terminie:

od godz. 11:00 dnia 17.08.2020 r. do godz. 15:00 dnia 19.08.2020 r. lub do przekroczenia 300% alokacji przewidzianej na niniejszy nabór. 

Wnioskodawca wcześniej przygotowany wniosek o dofinansowanie wysyła do ION za pośrednictwem specjalnej aplikacji (rozszerzenia systemu SNOW ) zawierającej prosty formularz, dostępnej pod adresem: https://dotacjacovid-turystyka.dolnyslask.pl.

Należy mieć przygotowane przedstawione wcześniej w fazie pierwszej dane i z pomocą tych danych należy wypełnić formularz, formularz będzie zawierał pola:
- login SNOW;
- suma kontrolna wniosku;
- kwota wsparcia z wniosku. 

Aplikacja będzie otwarta, nie będzie wymagane logowanie, formularz będzie weryfikował wprowadzone dane, sugerujemy użycie Kopiuj-Wklej. 

Po wprowadzeniu powyższych danych należy nacisnąć przycisk „Wyślij wniosek do Instytucji”. Po wypełnieniu i wysłaniu danych pojawi się okno z komunikatem "Wniosek został wysłany do Instytucji”.

Wysłanie wniosku do instytucji nie oznacza, że wniosek został przyjęty. Do wnioskodawcy zostanie wysłana informacja zwrotna na adres email konta Wnioskodawcy o tym, że wniosek został przyjęty lub nie został przyjęty z powodu przekroczenia 300% alokacji przewidzianej na niniejszy nabór.

W przypadku gdy, z jednego konta będzie wysyłany więcej niż jeden wypełniony wniosek, dla każdego użytkownik konta będzie musiał wypełnić formularz umożliwiający jego wysłanie do instytucji.

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem specjalnej aplikacji, dostępnej pod adresem : https://dotacjacovid-turystyka.dolnyslask.pl  we wskazanym w Regulaminie terminie tj. od 17 do 19 sierpnia 2020 r. lub do przekroczenia 300% alokacji przewidzianej na niniejszy nabór.  Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do ION wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie.

Do wniosku o dofinansowanie nie będzie konieczne dołączenie jakiegokolwiek załącznika.

ION nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem: https://dotacjacovid-turystyka.dolnyslask.pl.

Kto może składać wnioski?

O wsparcie może ubiegać się wnioskodawca, który łącznie spełnia następujące warunki: 1)     posiada status mikro i małego przedsiębiorcy zgodnie z definicją określoną w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. ze zm.) – z uwzględnieniem samozatrudnionych,

2)     nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r. – nie oznacza to trudnej sytuacji w powodu COVID-19.

3)     nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID – 19;

4)     na dzień 01 grudnia 2019 r. prowadził działalność gospodarczą (co ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych)

5)     według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie kodeksu spółek handlowych  oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;

6)     posiada siedzibę / oddział /miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. dolnośląskiego i prowadzi działalność na terenie woj. dolnośląskiego,

7)     boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego  sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. odnotował spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o  co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesiąca w roku 2020 począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019  w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

8)     nie jest podmiotem wykluczonym z ubiegania się o wsparcie, o którym mowa w pkt. 5 Regulaminu naboru,

9)     na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ZUS/KRUS.

10)   na dzień 01 grudnia 2019 r. prowadził jako przeważającą działalność (co ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych) w zakresie:

  • Sekcja I, cały Dział 55 – Zakwaterowanie
  • Sekcja I, cały Dział 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem
  • Sekcja N, cały Dział 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
  • Sekcja R cały dział 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
  • Sekcja R cały dział 91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
  • Sekcja R cały dział 93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

11)   Nie prowadzi działalności:
a)     produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych;
b)     produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
c)     obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz ich produkcji;
d)     gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
e)     produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
f)           prowadzenia działalności jako instytucja finansowa, bankowa oraz z sektora kas spółdzielczych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem projektu jest udzielenie wsparcia na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej mikro i małego przedsiębiorstwa, które odnotowało spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesiąca w roku 2020 roku, począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku, w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 r., poprzez finansowanie kapitału obrotowego w formie wsparcia rozliczanego za pomocą stawki jednostkowej zgodnie z przyjętymi założeniami zawartymi w regulaminie naboru.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu (DOCX 361 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Minimalna wartość dotacji 23 535,33 PLN przy FTE= 1

FTE -  zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.05.2020 r. W przypadku samozatrudnionych FTE=1

Maksymalna wartość dotacji 164 747,31 PLN przy FTE=49

Poziom dofinansowania wynosi do 100% wielkości wsparcia z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy  w oparciu o ww. rozporządzenie  COVID-19 nie może przekroczyć równowartości 800 tys. euro brutto (zgodnie z sekcją 3.1 Komunikatu).

Kwota dofinansowania obejmuje wyłącznie krotność stawki jednostkowej wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do trzech następujących po sobie miesięcy kalendarzowych bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa wskazanych przez przedsiębiorcę we wniosku o dofinansowanie, czyli:

Maksymalna kwota wsparcia = stawka jednostkowa (obejmuje koszt finansowania kapitału obrotowego przez 1 miesiąc kalendarzowy) x liczba miesięcy uwzględniana do wyliczenia kwoty wsparcia (3 miesiące).

Stawka jednostkowa na finansowanie Kosztów Operacyjnych (KO) przez 1 miesiąc dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi:7 845,11 zł x √ FTE

Przykładowo, jeśli liczba pełnych etatów w małej firmie wynosi 6, to maksymalna kwota wsparcia wynosi: 7 845,11 zł x √6 x 3 = 57 649,56 zł

Szczegółowe informacje nt. kwoty dofinansowania liczonej stawką jednostkową znajdują się w Regulaminie naboru.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Zgodnie z postanowieniami Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie nadzwyczajnym dla RPO WD 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego na realizację Działania 1.5 typu D, przewidziano:

6 933 573,74  EUR (30 452 949,22 PLN*, kurs  4,3921** na wrzesień 2020 r.)

* Nie zabezpiecza się części alokacji na procedurę odwoławczą.

** Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie, z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia naboru.

W trakcie trwania naboru Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (ION) może zwiększyć limit przyjmowanych do oceny wniosków o dofinansowanie tj. powyżej 300% alokacji, w przypadku, gdy wartość dofinansowania pozytywnie ocenianych projektów w ramach puli 300% alokacji nie przekroczy tej wartości. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor DIP. Informacja w tym zakresie zamieszczania jest na stronie internetowej niezwłocznie w formie komunikatu.

Regulamin konkursu

  • Aktualizacja dot. zwiększenia kwoty alokacji na: 6 933 573,74  EUR (30 452 949,22  PLN) 

Regulamin naboru - aktualizacja 08.09.2020 r.  (DOCX 155 KB)

  • Aktualizacja dot. wydłużenia I fazy naboru do 16:30. 

Regulamin naboru - aktualizacja (DOCX 161 KB)

  • Aktualizacja dot. zwiększenia procentu alokacji do 300. 

Regulamin naboru - aktualizacja 11.08.2020 r.  (DOCX 155 KB)

 

Regulamin naboru (DOCX 161 KB)

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej DIP: 

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1515-1-5-d-wsparcie-dla-msp-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19-konkurs-horyzontalny-403-20.html

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z instrukcją - aktualizacja 11.08.2020 r.  (DOCX 400 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z instrukcją wypełniania wniosku (DOCX 400 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu  (DOCX 429 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami znajdują się na stronie DIP:

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1515-1-5-d-wsparcie-dla-msp-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19-konkurs-horyzontalny-403-20.html

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie naboru.

Pytania i odpowiedzi

Instytucja Organizująca Nabór (ION): DIP

e-mail: info.dip@umwd.pl

telefon: 71 776 58 02, 71 776 58 13

bezpośrednio w siedzibie: DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Linki

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.