1.5 Rozwój sektora MŚP

1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjneRPO Lubuskiego

Termin konkursu

od 18.05.2021 do 02.07.2021

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Lubuskiego

Działanie

1.5 Rozwój sektora MŚP

Poddziałanie

1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2022

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. ✓ poniedziałek: od 8:00 do 16:00 ✓ wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30 w Punktach Przyjęć wniosków, tj.: Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Departamencie Programów Regionalnych ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (Punkt Przyjęć wniosków w holu na parterze) lub w: Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Ignacego Mościckiego 6 66-400 Gorzów Wlkp. (sekretariat).

Sposób składania wniosków

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (szczegółowe zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej znajdują się w Regulaminie Konkursu). Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl. Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Kto może składać wnioski?

-  przedsiębiorstwa z sektora MŚP lub

-  partnerstwa/zrzeszenia przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje I typ projektu Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP: ✓ wdrożenie własnych/nabytych wyników prac B+R (część badawcza projektu została przeprowadzona i/lub sfinansowana przez Beneficjenta ze środków własnych lub ze źródeł zewnętrznych), wdrożenie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej, związanych z wdrażanym produktem/ usługą/technologią opracowanym/ną lub zakupionym/ną w Działaniu 1.1 Badania i innowacje, ✓ wdrożenie wyników prac B+R będących kontynuacją badań/ prac rozwojowych, które zostały zrealizowane jako projekty badawcze tzw. „małej skali” lub projekty dotyczące ochrony własności intelektualnej w ramach III typu projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy. z zastrzeżeniem kryteriów wyboru projektów oraz zapisów zawartych w Regulaminie konkursu. w ramach następujących kategorii interwencji: ✓ 1 - Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), ✓ 63 – Wsparcie dla klastrów i sieci przedsiębiorstw, z korzyścią głównie dla MŚP, ✓ 67 - Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out) ✓ 73 – Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw społecznych (MŚP), ✓ 82 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw TIK.

Kryteria wyboru projektów

IZ RPO-L2020 rozstrzyga konkurs zatwierdzając listę projektów opracowaną przez KOP i podejmując decyzję w zakresie wyboru projektów do dofinansowania. Do dofinansowania wybierane są te projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz mieszczą się w alokacji przeznaczonej na dany konkurs. Po rozstrzygnięciu konkursu IZ RPO-L2020 zamieszcza na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl listę projektów wybranych do dofinansowania (lista zamieszczona zostaje również na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu objętych pomocą de minimis środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne wynosi 16 000 000,00 PLN. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Regulamin konkursu

2021-06-08 -----------------

Informujemy, iż 8 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o kolejnym przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 dla Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałania1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 - na 2 lipca 2021 r.           

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 trwa od 18 maja 2021 r. do 2 lipca2021 r.  

Załączniki:
Zaktualizowane Ogłoszenie o konkursie.
 (PDF 203 KB)
Zaktualizowany Regulamin konkursu. (PDF 537 KB)

-------------------------------

Regulamin obowiązujący (PDF 658 KB)

Informujemy, iż 4 maja 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji oraz przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 dla Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałania1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Alokacja uległa zwiększeniu o 6 000 000,00 PLN, natomiast nabór wniosków został wydłużony o 3 tygodnie.           
W związku z powyższym informujemy, iż alokacja w ramach Konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 wynosi 16 000 000,00 PLN, natomiast  nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 18 maja 2021 r. do 14 czerwca2021 r.

-------------------------------------

Regulamin archiwalny (PDF 537 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku (PDF 238 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa (PDF 489 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

-

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt