1.6 „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” - RPPK.01.06.00-IZ.00-18-001/20 - nabór dla grantodawcy (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.)RPO Podkarpackiego

Termin konkursu

zakończony 3.07.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podkarpackiego

Działanie

1.6 „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” - RPPK.01.06.00-IZ.00-18-001/20 - nabór dla grantodawcy (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru - 31 lipca 2020 r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia naboru.

Miejsce składania wniosków

Nabór wniosku rozpoczyna się 30 czerwca 2020 r., od godziny 14:00 (dzień rozpoczęcia naboru).
Wniosek może być złożony w terminie do 3 lipca 2020 r., do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru).

O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data złożenia dokumentu do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 (IZ RPO WP) za pośrednictwem LSI RPO WP 2014-2020.  

W celu skutecznego złożenia wniosku wraz z załącznikami, konieczne jest podpisanie go za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego przez osoby do tego upoważnione (Sygnatariusza/y).

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić oraz przesłać wraz z załącznikami wyłącznie za pomocą LSI RPO WP 2014-2020, który jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem https://gw.podkarpackie.pl.

Wniosek o dofinansowanie musi  być przygotowany zgodnie z:
- Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020,
- Regulaminem naboru.

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projektem podlegającym dofinansowaniu jest projekt realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach I osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.6 „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektu odbywa się na podstawie kryteriów oceny projektów zatwierdzonych przez KM RPO, które stanowią załącznik do SZOOP oraz do Regulaminu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych projektu wynosi: 100,00%.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych: 67,50%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi: 40 000 000,00 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin naboru obowiązujący od 12.01.2021 plik do pobrania (PDF 332 KB)

Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki:     

  1. Wzór wniosku o dofinansowanie. (PDF 208KB)
  2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. (PDF 1.85 MB)
  3. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie. (ZIP 168 KB)
  4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie. (PDF 320 KB)
  5. Lista wskaźników. (PDF 304 KB) 
  6. Kryteria wyboru projektów. (PDF 305KB)
  7. Metodologia wyliczenia stawek jednostkowych w projektach w zakresie wsparcia utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. (PDF 286 KB)
  8. Katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. (PDF 386 KB)
  9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu. (ZIP 1.32 MB)
  10. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie. (PDF 114 KB)

Zakres zmian Regulaminu naboru z 12.01.2021 plik do pobrania (PDF 84 KB)

Regulamin naboru obowiązujący do 11.01.2021 plik do pobrania (PDF 437 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie. (PDF 208KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie. (ZIP 1.32 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Zobacz dotychczas zadawane pytania.  

DWP udziela informacji w zakresie naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.  

Informacje na temat naboru można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości:
1) e-mail: dwp@podkarpackie.pl,
2) telefoniczny: 17 747 61 06, 17 747 61 37,
                        17 747 61 70, 17 747 61 71 (sekretariat). 

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI RPO można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości: 
1) e-mail: dwp@podkarpackie.pla.ciejka@podkarpackie.plm.matula@podkarpackie.pl,
2) telefoniczny: 17 747 61 39, 17 747 61 52,
                        17 747 61 70, 17 747 61 71 (sekretariat).

Linki

Generator wniosków

Ogłoszenie o naborze

Strona RPO Województwa Podkarpackiego 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt