1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiegoInfrastruktura i Środowisko

Termin konkursu

zakończony 27.07.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Infrastruktura i Środowisko

Działanie

1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2021

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice

Sposób składania wniosków

 • w formie papierowej
 • poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Kto może składać wnioski?

 • spółdzielnie mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego (forma prawna – kod 140),
 • wspólnoty mieszkaniowe z województwa śląskiego (forma prawna – kod 085),
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjnym oraz przedsiębiorstwom realizującym zadania własne jednostek samorządu terytorialnego (forma prawna – kod 429, kod 430, kod 431, kod 117 – dotyczy wyłącznie TBSów),
 • spółki prawa handlowego z obszaru województwa śląskiego, z udziałem Skarbu Państwa, prowadzącym działalność mieszkaniową (forma prawna – kod 116, 117),
 • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działającym na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego (budynki komunalne) (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 429, kod 430, kod 431),
 • porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 1.7.1 wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, obejmującej elementy wskazane w SzOOP (Działanie 1.7 pkt 5 określający typy projektów dla Poddziałania 1.7.1).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.  

Kryteria wyboru (PDF 2 MB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie może wynieść więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Metodyka wyliczania maksymalnego dofinansowania (PDF 268 KB)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Budżet na realizację Poddziałania 1.7.1 w ramach konkursu POIS/1.7.1/6/2021 wynosi 50 mln PLN ze środków Funduszu Spójności i jest podzielony w następujący sposób:

 • 45 mln PLN– jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy2012/27/UE działające na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego – dotyczy wyłącznie budynków komunalnych oraz spółki prawa handlowego z obszaru województwa śląskiego, z udziałem Skarbu Państwa, prowadzące działalność mieszkaniową;
 • 3 mln PLN –spółdzielnie mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego;
 • 2 mln PLN – wspólnoty mieszkaniowe oraz porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego.

Regulamin konkursu

Aktualizacja maj 2021 r.

Zaktualizowany Regulamin konkursu POIS/1.7.1/6/2021 (PDF 749 KB)

 

 

Luty 2021 r.

Regulamin konkursu nr POIS/1.7.1/6/2021 (PDF 463 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją (DOCX 262 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy - pomoc bezzwrotna (DOCX 135 KB)

Wzór umowy - pomoc zwrotna (DOCX 154 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej – w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. Wnioskodawca może wnieść protest w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnej informacji o zakończeniu oceny i jej wyniku, o której mowa w art. 45 ust. 4 ustawy wdrożeniowej. Do doręczenia ww. informacji stosuje się przepisy kpa.

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres e-mail: funduszeeuropejskie@wfosigw.katowice.pl .

Linki

https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2021/konkurs-nr-pois-1-7-1-6-2021.html

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.