2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracownikówProgram Litwa-Polska

Termin konkursu

zakończony 23.09.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Program Litwa-Polska

Działanie

2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Na bieżąco, nabór ciągły do rozdysponowania wszystkich środków finansowych, jednak nie później niż do 30.09.2020 roku.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Litwa-Polska, aplikacje są składane wyłącznie elektronicznie na adres: application@lietuva-polska.eu

Sposób składania wniosków

Wnioski są wypełniane w Elektronicznym System Monitoringu, następnie należy je wysłać na adres: application@lietuva-polska.eu

Kto może składać wnioski?

 • Władze lokalne, regionalne i krajowe;
 • Instytucje publiczne i podmioty prawa publicznego;
 • Organizacje pozarządowe
 • Organizacje wspierające biznes (np. inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, centra doradztwa biznesowego, izby handlowe)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przykłady dofinansowywanych przedsięwzięć:

 • działania w zakresie współpracy pomiędzy organizacjami wspierającymi biznes (np. inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, centra doradztwa biznesowego, izby handlowe) po drugiej stronie granicy;
 • programy przyspieszania działalności gospodarczej, przedsiębiorczości i praktyk zawodowych;
 • projekty z zakresu przedsiębiorczości młodzieżowej, mających na celu wprowadzenie młodzieży do świata biznesu, przedsiębiorców i przedsiębiorstw, zachęcanie młodzieży do samozatrudnienia i tworzenia przedsiębiorstw itp;
 • działania wspierające współpracę biznesową (np. tworzenie sieci, rozwój klastrów itp.);
 • przekazywanie dobrych praktyk, wspólne szkolenia i wymiana pracowników pomiędzy beneficjentami w celu zwiększenia zdolności zarządzania organizacjami wspierającymi biznes i świadczenia usług, rozwoju lub modernizacji wspólnych (lub promowania współpracy) usług dla biznesu;
 • wspólne szkolenia, seminaria i inne wydarzenia dla młodzieży, przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników na rzecz rozwoju biznesu i związanych z nim kwestii;   
 • zapewnienie informacji i doradztwa w zakresie rynku pracy w celu zwiększenia mobilności transgranicznej;
 • wspólne opracowywanie i wdrażanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspólne szkolenia;
 • wspólne inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży i osób starszych oraz realizacja programów wymiany;
 • tworzenie sieci instytucji edukacyjnych i rynku pracy w celu przyczynienia się do lepszego dopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy w regionie;
 • wspólne programy studiów i szkoleń zgodnych z potrzebami rynku pracy;
 • transfer dobrych praktyk dla beneficjentów mających na celu zwiększenie zdolności do realizacji mobilności transgranicznej, lokalnego zatrudnienia i innych inicjatyw na rzecz zatrudnienia;
 • wymiana doświadczeń i wspólne szkolenia dla beneficjentów, osób bezrobotnych, a także osób poszukujących zmian w karierze zawodowej, młodzieży i społeczności, mające na celu wzmocnienie potencjału;
 • działania skierowane na walkę z pandemią COVID-19: priorytet zostanie przyznany projektom mającym za zadanie reakcję na bieżące potrzeby kryzysowe, jak i łagodzenie wpływu epidemii na różne aspekty życia (gospodarcze, społeczne i inne).

Kryteria wyboru projektów

 • Jakość współpracy transgranicznej;
 • Wkład projektu w realizację Programu Współpracy;
 • Merytoryczno-branżowa ocena projektów;
 • Wpływ na skutki pandemii COVID-19.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11,4 mln Euro na wszystkie priorytety. Brak podziału na osie priorytetowe.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu znajduje się na stronie programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w Elektronicznym Systemie Monitoringu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Brak

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura skargowa znajduje się w Podręczniku na stronie programu. 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt