2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnieniaprogram Republika Czeska - Polska

Termin konkursu

od 18.04.2018 do 30 czerwca 2018 (propozycja projektowa) 30 września 2018 (wniosek projektowy)

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

program Republika Czeska - Polska

Działanie

2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Termin rozstrzygnięcia konkursu

28 lutego 2019 (wstępna data)

Miejsce składania wniosków

Formularze propozycji projektowych oraz wnioski są składane on-line.

Propozycja projektowa

Wniosek

Sposób składania wniosków

Wnioski należy złożyć w dwóch językach: polskim oraz czeskim i dostarczyć w postaci elektronicznej poprzez aplikację on-line.

Kto może składać wnioski?

Po polskiej stronie podmioty zajmujące się zarządzaniem destynacjami turystycznymi/markami turystycznymi:

  • które mają ważny średniookresowy dokument strategiczny lub są objęte średniookresową strategia regionalną, dotyczący rozwoju turystyki na obszarze swojego działania; 
  • które mają działającą platformę 3K (platforma współpracy, koordynacji i kooperacji partnerów, np. zespół doradczy/kolegium); 
  • które mają działające i regularnie aktualizowane internetowe narzędzia marketingowe (np. strona www, facebook, youtube). 

Po czeskiej stronie podmioty zajmujące się zarządzaniem destynacjami turystycznymi:

  • które w momencie złożenia wniosku mają już certyfikat lub zgłosiły się do certyfikacji instytucji zarządzających destynacjami turystycznymi, realizowanej przez CzechTourism i przedłożą certyfikat najpóźniej przed podpisaniem umowy/decyzji o przydzieleniu dofinansowania;
  • które jeśli mają formę prawną korporacji prawa handlowego (s.r.o, a.s.), to co najmniej 80% udziału w ich kapitale zakładowym posiadają podmioty publiczne i te podmioty publiczne mają co najmniej 80% udział w prawach do głosowania. Podmioty publiczne to kraje lub ich jednostki organizacyjne, gminy lub dzielnice miasta statutowego oraz ich jednostki organizacyjne, związki gmin, ewent. izb – z wyjątkiem izb zawodowych.

 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na:

  • przygotowanie wspólnego transgranicznego produktu turystycznego/marki turystycznej (na podstawie średniookresowego dokumentu strategicznego, przy wykorzystaniu jak największej liczby elementów bogactwa kulturowego/przyrodniczego;
  • innowacyjne kampanie marketingowe powiązane z mierzalnym oddziaływaniem/efektami.

UWAGA:

  • transgraniczny produkt turystyczny to zestaw oferowanych atrakcji, usług i destynacji, który w logiczny sposób łączy polskie i czeskie tereny na poziome lokalnym, powiatowym lub regionalnym/krajowym; 
  • marka terytorialna powinna odwoływać się do regionalnych dokumentów strategicznych, a jej aspekty transgraniczne powinny być przedmiotem wsparcia;
  • innowacyjna kampania wykorzystuje przede wszystkim nowoczesne formy promocji, tzn. platformy on-line, sieci marketingowe, aplikacje moblilne lub marketing ukierunkowany na rzeczywistość rozszerzoną.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załącznikach nr  21, 22, 23 do Podręcznika Wnioskodawcy oraz Metodyce kontroli i oceny wniosków standardowych oraz pełnych projektów flagowych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 000 000 euro EFRR

Regulamin konkursu

Zasady obowiązujące w konkursie opisane są w Podręczniku Wnioskodawcy oraz Metodyce Kontroli i Oceny Wniosków

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie wypełnia się on-line.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w załączniku nr 2 do Podręcznika Beneficjenta

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Partner Wiodący projektu ma prawo do złożenia skargi, jeśli w jego opinii ocena projektu nie była zgodna z procedurami oceny zawartymi w dokumentach dotyczących naboru projektu.

Procedura odwoławcza i skargowa jest opisana w Podręczniku Wnioskodawcy, w rozdziale 2 oraz Metodyce Kontroli i Oceny Wniosków Standardowych oraz Pełnych Projektów Flagowych, w rozdziale 10.

Pytania i odpowiedzi

Informacji na temat naboru udziela Wspólny Sekretariat Techniczny, a także Regionalne Punkty Kontaktowe w Bielsku-BiałejOpolu oraz Wałbrzychu.

 

Linki

Treść ogłoszenia o naborze oraz dokumenty obowiązujące dla naboru, w tym dokument programowy, Podręcznik Beneficjenta, obowiązujące wytyczne znajdują się na stronie internetowej programu

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.