2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług - Nr naboru RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20RPO Podkarpackiego

Termin konkursu

zakończony 16.04.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podkarpackiego

Działanie

2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług - Nr naboru RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP 2014-2020 dostępnego pod adresem https://gw.podkarpackie.pl.W celu skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie konieczne jest podpisanie go profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przez ePUAP przez osoby do tego upoważnione.

Sposób składania wniosków

Dokumenty w wersji papierowej nie będą podlegać ocenie.Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

 • Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014 – 2020, http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty-programowe/441-szoop-rpo-wp-2014-2020-w-zakresie-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-oraz-europejskiego-funduszu-spolecznego
 • Regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu udostępniony został na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Kto może składać wnioski?

Typ 6: Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna
Województwo Podkarpackie. 

Typ 7 Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)
Podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prowadzące działalność leczniczą w rozumieniu art. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w rodzaju:

1)    stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:
a)    szpitalne,
b)    inne niż szpitalne;

2)    ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,

wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą na dzień 31 grudnia 2018 roku (i jest nadal wpisany) i posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną.

Przez udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozumieć należy sytuację, w której podmiot leczniczy uzyskuje przychody z działalności leczniczej w ramach kontraktu z NFZ stanowiące nie mniej niż 80% przychodów ogółem z działalności leczniczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 6: Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna.

W ramach niniejszego naboru możliwe jest wytworzenie/modernizacja/rozwój następujących e-usług:

 • e-Informacja;
 • e-Rejestracja;
 • ERP – Elektroniczny Rekord Pacjenta;
 • RRDR – Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych;
 • EPW-ZOZ – Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ;
 • EPN – Elektroniczna Platforma Nadzoru;
 • Regionalne repozytorium EDM.

Typ 7 Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM).

W ramach niniejszego naboru możliwe jest wytworzenie/modernizacja/rozwój następujących e-usług:

 • e-Informacja – obligatoryjnie;
 • e-Rejestracja – obligatoryjnie;
 • Elektroniczny Rekord Pacjenta (ERP);
 • telekonsultacje medyczne (niżej wymienione) z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Współpracy ZOZ (EPW_ZOZ):
  -        kardiologiczna,
  -        geriatryczna;
 • Elektroniczna Platforma Nadzoru (wyłącznie dla podmiotów, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podkarpackie) – obligatoryjnie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług (typ 6 i 7) przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP: projekty nieobjęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

40 000 000,00 PLN,
w tym:
Typ 6 – 10 000 000 PLN;
Typ 7 – 30 000 000 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 622 KB) (obowiązujący do 17 lutego 2020 r.)

Regulamin konkursu  (PDF 623 KB) (obowiązujący od 18 lutego 2020 r.)

Załączniki do regulaminu (ZIP 19 MB) (obowiązujące do 17 lutego 2020 r.)

Załączniki do regulaminu  (ZIP 19 MB) (obowiązujące od 18 lutego 2020 r.)

Regulamin prac Komisji Oceny Projektów (PDF 251 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku (PDF 215 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (ZIP 3 MB)

Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu (ZIP 3 MB)

Wzór decyzji o realizacji projektu własnego (ZIP 3 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Wspierane inwestycje mają uwzględniać dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w tym z załącznikiem nr 2 do ww. Wytycznych – Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
 • Realizacja zgłoszonych w ramach konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie. Po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP 2014-2020 w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu.
 • Środki odwoławcze zostały określone w § 19 Regulaminu konkursu – „Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy”.

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

1)  e-mail:                     pi@podkarpackie.pl,
2)  telefoniczny:          17 747 65 27 (Pani Anna Szalacha), 17 747 65 42 (Pani Joanna Wojtuń);
3)  bezpośrednio w siedzibie DPI, ul. Cieplińskiego 4, Rzeszów (pokój 107). 

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel.:17 743 31 64, 17 743 31 61, 17 743 31 58, 17 743 31 57, 17 743 31 56, 17 743 31 59. 

Informacje dotyczące warunków integracji z RCIM (typ projektów 7) uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego pod nr tel.: 17 747 59 08 (Pan Dariusz Białek), 17 747 59 09 (Pan Adam Rzepka). 

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI udzielane są pod nr tel. 17 747 66 53 (Pan Paweł Ciejka).    

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82; zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414, 798 771 650; zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192, 798 771 620; zapytaj@podkarpackie.pl 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 798 771 080; zapytaj@podkarpackie.pl 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok, tel.: 798 771 215, 798 771 640; zapytaj@podkarpackie.plLokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 86 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel.: 798 771 220 zapytaj@podkarpackie.pl.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020:
https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-ii-cyfrowe-podkarpackie

Linki

Ogłoszenie na stronie rpo.podkarpackie.pl

Lokalny System Informatyczny Województwa Podkarpackie na lata 2014 -2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.