2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych

2.1.4 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF PoznaniaRPO Wielkopolskiego

Termin konkursu

zakończony 31.07.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Wielkopolskiego

Działanie

2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Poddziałanie

2.1.4 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2020

Miejsce składania wniosków

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań
ul. Kościelna 37 60‑537 Poznań.

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektów należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 30 czerwca 2020 r. od godziny 7.30 do 31 lipca 2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 30 czerwca 2020 r.

Kto może składać wnioski?

Powiat Poznański

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt pozakonkursowy: „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” w ramach projektu P13 Metropolitalny System Informacji Przestrzennej”.

W projekcie zostaną podjęte dwa kluczowe działania:

  • Pozyskanie i opracowanie referencyjnych oraz dziedzinowych danych MeSIP, w szczególności dotyczy to danych fotogrametrycznych: ortofotomapy, danych ze skaningu laserowego (LIDAR) i tworzonego na ich podstawie trójwymiarowego modelu zobrazowania terenu tzw. modelu 3D;
  • Opracowanie i wdrożenie Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej MeSIP wraz z dostawą niezbędnego oprogramowania specjalistycznego i infrastruktury technicznej na potrzeby uruchomienia Centrum Przetwarzania Danych MeSIP.

Projekt jest odpowiedzią na brak dostępnej, powszechnej i aktualnej informacji zarządczej nt. metropolii. Źródłem tego w głównej mierze są trudności w komunikacji i wymianie informacji, wynikające z braku standaryzacji funkcjonowania administracji samorządowej, będące również efektem istotnego zróżnicowania poziomu zastosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej w jednostkach terytorialnych zwłaszcza w zakresie usług wymiany i integracji danych z rejestrów publicznych.

Rozwiązanie tego kluczowego problemu nastąpi większościowo w ramach projektu poprzez działania organizacyjne i techniczne, w tym niezbędną dostawę nowej lub rozbudowę istniejącej infrastruktury systemowej i aplikacyjnej Lidera oraz Partnera (dot. jednostek terytorialnych wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolii Poznań). Takie podejście do realizacji projektu i budowy systemu MeSIP, umożliwi wdrożenie wielu innowacyjnych rozwiązań technicznych, a wśród nich: metropolitalnej platformy informacji publicznej i komunikacji społecznej obejmującej np. przestrzenne konsultacje społeczne, wysoko specjalizowanych narzędzi i technologii GIS, dojrzałych elektronicznych usług publicznych, a także metropolitalnego banku danych zawierającego dane społeczno-gospodarcze i środowiskowe, w tym spójne, jednorodne dane referencyjne. Dane te to przede wszystkim dane Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) oraz pozyskane, dedykowane na potrzeby projektu dane fotogrametryczne zawierające trójwymiarowy model zobrazowania terenu tzw. model 3D.

Tak przygotowany do działania system usprawni w administracji samorządowej Metropolii Poznań procesy decyzyjne i strategiczne procesy planistyczne, w szczególności w zakresie: planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, działalności społecznej, w tym także w obszarze turystyki oraz promocji i poprawy wizerunku Metropolii Poznań.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w ogłoszeniu o naborze na stronie ZIT Poznań.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% kosztów kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

14 000 000 PLN

Regulamin konkursu

Warunki formalne w ramach WRPO 2014+ stanowią jeden z załączników do naboru i są dostępne na stronie ZIT Poznań.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi jeden z załączników do naboru i są dostępne na stronie ZIT Poznań.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek zostały opisane w dokumentacji naboru dostępnej na stronie ZIT Poznań.

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

  • poczty elektronicznej na adresy e‑mail: dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl, magdalena.jaskowiak@umww.pl; marta.urbanska-jacoszek@umww.pl;
  • telefonu: 61 669 80 54 (SMP), 61 626 63 23, 61 626 63 39 (UMWW DPR).

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

Linki

Link do strony ogłoszenia o naborze na stronie ZIT Poznań

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.