2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw - „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”Inteligentny Rozwój

Termin konkursu

od 08.06.2020 do 31.07.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Inteligentny Rozwój

Działanie

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw - „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces weryfikacji spełnienia warunków formalnych oraz oceny projektu liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie trwa do 75 dni. Zatwierdzenie listy ocenionych projektów jest równoznaczne z rozstrzygnięciem konkursu i następuje w terminie do 14 dni od zakończenia oceny wszystkich projektów. Umowy o dofinansowanie z przedsiębiorcami wybranymi do wsparcia będą zawierane po wejściu w życie programu pomocowego.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w wersji elektronicznej (wyłącznie na nośniku elektronicznym – nie należy przedkładać papierowej wersji wniosku), w sposób określony w §6 Regulaminu Konkursu.

Kto może składać wnioski?

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do testowania i przygotowania do masowej produkcji, niezbędnej do opracowania, przetestowania i udoskonalenia produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, do fazy bezpośrednio poprzedzającej ich wdrożenie do masowej produkcji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie na budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do testowania i przygotowania do masowej produkcji, niezbędnej do opracowania, przetestowania i udoskonalenia produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, do fazy bezpośrednio poprzedzającej ich wdrożenie do masowej produkcji, tj.:

1)    produktów leczniczych, w tym szczepionek i terapii, ich półproduktów, farmaceutycznych składników czynnych i surowców;

2)    wyrobów medycznych oraz sprzętu szpitalnego i medycznego, w tym respiratorów, odzieży i sprzętu ochronnego, a także narzędzi diagnostycznych oraz niezbędnych surowców;

3)    środków odkażających i ich produktów pośrednich oraz surowców chemicznych niezbędnych do ich produkcji;

4)    narzędzi do gromadzenia lub przetwarzania danych związanych z przebiegiem i zwalczaniem pandemii COVID-19.

Inwestycja musi dotyczyć przynajmniej jednego z ww. produktów, służących do zwalczania pandemii COVID-19.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru projektów obowiązujące dla działania 2.1 POIR „Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19”, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Inteligentny Rozwój.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wsparcie na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 przyznawane jest zgodnie  z przeznaczeniem i warunkami pomocy określonymi w Komunikacie Komisji – Zmiany w tymczasowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID -19 (2020/C 112 I/01) (Dz. Urz. UE C112I/1 z 04.04.2020) i w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 zwanym programem pomocowym (projekt w trakcie legislacji).

Maksymalna intensywność pomocy wynosi 75 % kosztów kwalifikowalnych. Intensywność pomocy może zostać zwiększona o 15 punktów procentowych, jeżeli projekt zostanie zakończony w terminie dwóch miesięcy od dnia udzielenia pomocy. Zwiększenie intensywności pomocy następuje po zakończeniu realizacji projektu, potwierdzonym przez instytucję udzielającą pomocy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 100 000 000,00 PLN, w tym:

10 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz

90 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu_covid_02.06.2020 (PDF 813 KB)

Załączniki do Regulaminu Konkursu:

zał. nr 1 do RK Kryteria wyboru projektów 2.1-COVID-19.pdf (PDF 866 KB)

zał. nr 2 do RK Wniosek_o_dofinansowanie COVID-19 _2_21_2020 (XLSM 783 KB) oraz zał. nr 2 do RK Instrukcja do WoD COVID-19.pdf (PDF 2 MB)

zał. nr 3 do RK Wzór umowy.pdf (PDF 730 KB)

zał. nr 4 do RK Lista dokumentów do umowy.pdf (PDF 334 KB)

zał. nr 5 do RK Opisy_KIS__wersja_6_FINAL_01012020.pdf (PDF 1 MB)

Zał. nr 6 Oświadczenie o zgodności wersji_2_2.1_2020.docx (DOCX 73 KB)

Zał. nr 7 Upoważnienie dla banku do przekazania informacji objętych tajemnica bankową_2_2.1_2020.docx (DOCX 391 KB)

Zał. nr 8 Zasady oceny finansowej.pdf (PDF 612 KB)

Inne dokumenty: 

Wspólna lista wskaźników kluczowych (PDF 4 MB)

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji  (PDF 276 KB)

Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie równości szans i niedyskryminacji (PDF 3 MB)

Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP (PDF 821 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

zał. nr 2 do RK Wniosek_o_dofinansowanie COVID-19 _2_21_2020 (XLSM 783 KB)

Załączniki do wniosku:

zał. nr 1 do wniosku-Formularz informacji COVID-19.xlsx (XLSX 24 KB)

Zał. nr 3 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.docx (DOCX 88 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

zał. nr 3 do RK Wzór umowy.pdf (PDF 730 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) dostępnej na stronie http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000818/O/D20200818.pdf oraz w §12 Regulaminem Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 PO IR należy kierować na adres e-mail: 2.1POIR@miir.gov.pl lub telefonicznie pod numer telefonu – Sekretariat Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju: (22)273 81 01 lub pod numery telefonów: (22)273 83 72, (22)273 83 50, (22)273 83 64, (22)273 80 76, (22)273 83 79, (22)273 81 11, (22)273 81 12, (22)273 81 24.

Linki

Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

Komunikatem Komisji – Zmiany w tymczasowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID -19 (2020/C 112 I/01) (Dz. Urz. UE C112I/1 z 04.04.2020) (PDF 575 KB)

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.