2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych (228/17)RPO Śląskiego

Termin konkursu

zakończony 31.12.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Śląskiego

Działanie

2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych (228/17)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju
(Instytucja Ogłaszająca Nabór)

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl)
Wniosek o dofinansowanie prześlij w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji ogłaszającej Nabór (ION Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) z wykorzystaniem:
a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),
lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kto może składać wnioski?

  • Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
  • Uczelnie / szkoły wyższe.

O dofinansowanie w ramach niniejszego naboru mogą się ubiegać wyłącznie jednostki wskazane w Wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego (załącznik nr 4 do SZOOP) jako podmiot, który będzie wnioskodawcą w odniesieniu do danego projektu (z zastrzeżeniem pkt. 2.4 niniejszego regulaminu).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

- Typ 3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w obszarze e-zdrowia.

Kryteria wyboru projektów

Ocena i wybór projektów zostaną przeprowadzone w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą (wersja 11.2  uchwała nr 2414/227/V/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku), stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

151 392 552,76 zł

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu wraz z zasadami

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 1 ustawy wdrożeniowej projektom wybieranym w trybie pozakonkursowym, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, nie przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownej weryfikacji złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:
032 77 40 172  
032 77 40 193  
032 77 40 194  
032 77 40 418.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.