2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatuRPO Zachodniopomorskiego

Termin konkursu

od 15.05.2019 do 31.12.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Zachodniopomorskiego

Działanie

2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz
z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej
w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści Regulaminu naboru.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu dofinansowanie udzielane będzie jednostką samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 2.1 przewiduje się wsparcie w ramach jednego typu projektu: Typ 3: Projekty zwiększające świadomość ekologiczną – projekty o charakterze stacjonarnym.

W ramach ww. typu możliwa jest realizacja demonstracyjnych projektów z zakresu budownictwa pasywnego, którym towarzyszą działania informacyjno – promocyjne powodujące zmianę nastawienia mieszkańców do oszczędzania energii.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu naboru

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru wynosi łącznie 11 000 000,00 EUR (słownie: jedenaście milionów 00/100 euro). Na dzień ogłoszenia niniejszego naboru kwota ta w PLN wynosi 47 238 400,00 PLN (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta 00/100 złotych).

Regulamin konkursu

Aktualny Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Linki

Linki

Linki

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.