2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracyRPO Podlaskiego

Termin konkursu

zakończony 17.01.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2020

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 2215-354 Białystok

Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w naborze projektów pozakonkursowych PUP jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna pod adresem: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html w terminie od 17 grudnia 2019 r. od godziny 8:00 do 17 stycznia 2020 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 1 egzemplarza wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w terminie do dnia 17 stycznia 2020 r. do godziny 15:30.

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z wyłączeniem robót publicznych). Udzielenie wsparcia w postaci usług i instrumentów rynku pracy musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania. Każdy z uczestników projektu powinien otrzymać ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy wsparcia z uwzględnieniem profilu pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskaniu zatrudnienia. Uczestnikom projektu PUP objętym wsparciem, mogą być udzielane także usługi rynku pracy w rozumieniu art. 35 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które nie są finansowane w ramach projektu PUP współfinansowanego z EFS ze środków FP.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 3 do wezwania.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty współfinansowane z EFS są finansowane ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych wyłącznie na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – w części limitu będącego w dyspozycji samorządu województwa i części limitu będącego w dyspozycji samorządu powiatu.W ramach projektów pozakonkursowych powiatowy urząd pracy nie ma możliwości wnoszenia wkładu własnego, nie są również wykazywane żadne środki prywatne angażowane w związku z udzielanym wsparciem.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

23 479 387,35 PLN

Regulamin konkursu

Wezwanie

Załączniki do wezwania:

Załącznik nr 1: Wyciąg z SZOOP RPOWP w zakresie Działania 2.1 – projekty pozakonkursowe PUP

Załącznik nr 2: Karta weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP  

Załącznik nr 3: Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP

Załącznik nr 4: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 5: Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 6: Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu na 2020 r. (WERSJA NIEAKTUALNA)

Załącznik nr 6: Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu na 2020 r. - aktualizacja z dnia 23.12.2019 r. (WERSJA OBOWIĄZUJĄCA)

Załącznik nr 7: Wzór umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP

Załącznik nr 8: Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 9: Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS

 

KOMUNIKATY:

Komunikat nr 1 z dnia 23.12.2019 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załacznik nr 5: Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 7: Wzór umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie zapytania dotyczące wezwania należy przedkładać za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej Instytucji Ogłaszającej Konkurs: http://wupbialystok.praca.gov.pl.

Wezwanie jest dostępne w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok oraz na stronie internetowej Instytucji Ogłaszającej Konkurs: http://wupbialystok.praca.gov.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 74 97 247. 

Linki

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Serwis Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego (Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku): https://rpo-wupbialystok.praca.gov.pl/

Serwis Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego:  http://rpo.wrotapodlasia.pl/

 

 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.