2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródełRPO Zachodniopomorskiego

Termin konkursu

zakończony 15.05.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Zachodniopomorskiego

Działanie

2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2020

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Jagiellońska 32U/5

70-382 Szczecin

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie polega na opublikowaniu wniosku o  dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, tj. do dnia 22 maja 2020 r. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy opublikować najpóźniej do godziny 15:00 ostatniego dnia trwania naboru tj. 15 maja 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 2.10  podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

1)  przedsiębiorcy,

2)  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

3)  jednostki organizacyjne jst,

4)  jednostki sektora finansów publicznych,

5)  szkoły wyższe,

6)  kościoły i związki wyznaniowe,

7)   wspólnoty mieszkaniowe,

8) spółdzielnie mieszkaniowe,

9) instytucje oświatowe i opiekuńcze,

10) zakłady opieki zdrowotnej,

11)  grupy producentów rolnych,

12) organy administracji rządowej prowadzące szkoły,

13) organizacje pozarządowe,

14) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Zwiększona produkcja energii z odnawialnych źródeł energii.   

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów:Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z  odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych. 

Kryteria wyboru projektów

stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu z zastrzeżeniem szczegółowych uregulowań dotyczących projektów objętych regułami pomocy publicznej opisanych w podrozdziale 6.6  Pomoc publiczna regulaminu konkursu.

W ramach niniejszego konkursu nie ustala się:

•minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości całkowitej projektu.

•minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi  łącznie 7 000 000,00 EUR  (słownie: siedem milionów  00/100 EUR), kwota ta w PLN wynosi ok. 29 840 300PLN  (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy trzysta złotych 00/100).

Regulamin konkursu

Aktualne dokumenty:

 

Archiwalne dokumenty:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu łą (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać: - w Punkach Informacyjnych Funduszy Europejskiche-mail: gpi@wzp.pl  , telefon: 800 34 55 34ul. Kuśnierska 12B, (wejście od ul. Grodzkiej) 70-536 Szczecin;- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych, ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin – tel. 91 44 10 300, e-mail: wwdsrpo@wzp.pl.

Linki

Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.